Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zpn-261-1/21
Nazwa Postępowania
Remont pomieszczenia UPS w piwnicy budynku C Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczenia UPS w piwnicy budynku C Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2. Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni wykonujący roboty w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.) przez cały okres realizacji przez te osoby umowy. Przedmiar robót jest uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowi podstawy do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają: załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do SWZ – Przedmiar robót, załącznik nr 6 do SWZ – Projektowane postanowienia umowy (wzór umowy).
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00119545/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
Data ogłoszenia
19-07-2021
Termin składania ofert
05-08-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
05-08-2021 11:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 100 000,00 zł.
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie dwie roboty budowlane polegające na remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 120 000,00 zł brutto każda robota budowlana. Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w ramach jednej umowy. Przez zamówienia wykonane należy rozumieć: zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie, zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie. UWAGA: Zamawiający przyjmuje, że zgodne z definicją wskazaną w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019 r., poz. 1065 ze zm.), „budynek użyteczności publicznej” to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku robót (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 120 000,00 zł brutto.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
165 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
KRYTERIUM NR 1: Cena (C) – waga 60 pkt. (%) Liczba punktów = ( Cmin/Co ) × 60 gdzie: - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert ocenianych (niepodlegających odrzuceniu) - Co - cena podana w ofercie ocenianej a) Podstawą przyznania punktów w kryterium „Cena” będzie cena ryczałtowa brutto podana przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym. b) Cena ryczałtowa brutto musi uwzględniać wszelkie koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. c) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium „Cena (C)” wynosi 60.
1.1
Gwarancja
Waga:
40.00
Punkty za kryterium „Gwarancja” zostaną przyznane za okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z zamontowanymi materiałami licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. W kryterium „Gwarancja” Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o następujące zasady: Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy.  Jeżeli okres gwarancji jest równy lub większy niż 36 miesięcy i mniejszy od 48 miesięcy Wykonawca otrzyma w kryterium 0 pkt.  Jeżeli okres gwarancji jest równy lub większy niż 48 miesięcy i mniejszy od 60 miesięcy Wykonawca otrzyma w kryterium 20 pkt.  Jeżeli okres gwarancji będzie wynosił 60 miesięcy Wykonawca otrzyma w kryterium 40 pkt. a) Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje podane w złożonym załączniku nr 3 do SWZ (Formularz ofertowy), tj. Wykonawca w Formularzu ofertowym wskaże deklarowany okres gwarancji na wykonane roboty budowlane wraz z wbudowanymi materiałami. Należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 60 miesięcy, to Zamawiający przyjmie do porównania ofert okres 60 miesięcy. Jeżeli Wykonawca nie poda okresu gwarancji w ofercie lub poda okres krótszy od wymaganego, to Zamawiający przyjmie, że składając ofertę Wykonawca oferuje minimalny wymagany okres gwarancji (36 miesięcy) i poprawi omyłkę zgodnie z art. 223 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. b) Maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów w kryterium „Gwarancja (G)” wynosi 40.