Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-2410-46/2020
Nazwa Postępowania
Dostawa i instalacja urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci oraz przedłużenie subskrypcji i wsparcia dla posiadanych urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci w sądach apelacji białostockiej.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00122321/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32420000-3 - Urządzenia sieciowe
Data ogłoszenia
21-07-2021
Termin składania ofert
29-07-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
29-07-2021 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa i instalacja w sądach apelacji białostockiej siedmiu pojedynczych urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci oraz dwóch urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci w jednym klastrze wysokiej dostępności HA
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 200 000,00 złotych;
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę, usługę, dostawę i usługę związaną z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 złotych;
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Przedłużenie w sądach apelacji białostockiej subskrypcji i wsparcia dla posiadanych osiemnastu urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci oraz odnowienie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania konsoli zarządzającej
2.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę, usługę, dostawę i usługę związaną z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 230 000,00 złotych;
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 230 000,00 złotych.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Dostawa i instalacja w sądach apelacji białostockiej siedmiu pojedynczych urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci oraz dwóch urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci w jednym klastrze wysokiej dostępności HA
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
203 000,00
Przedłużenie w sądach apelacji białostockiej subskrypcji i wsparcia dla posiadanych osiemnastu urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci oraz odnowienie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania konsoli zarządzającej
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
228 000,00
Kryteria oceny ofert
Dostawa i instalacja w sądach apelacji białostockiej siedmiu pojedynczych urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci oraz dwóch urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci w jednym klastrze wysokiej dostępności HA
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Okres opieki technicznej
Waga:
40.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 SWZ- terminu opieki technicznej dla zadania 1 i 2 ( Rozdział 6 - Wymagania zarządzanie i raportowanie ,pkt 16 ), wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 40 punktów dla każdej części zamówienia .
Przedłużenie w sądach apelacji białostockiej subskrypcji i wsparcia dla posiadanych osiemnastu urządzeń bezpieczeństwa brzegu sieci oraz odnowienie usługi wsparcia technicznego dla oprogramowania konsoli zarządzającej
2.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.1
Czas usunięcia awarii
Waga:
20.00
1. Za wskazanie czasu usunięcia awarii, tj. przywrócenia pełnej funkcjonalności całej infrastruktury sieciowej bądź pojedynczego urządzenia, wynoszącego 2 dni kalendarzowe od chwili zgłoszenia zostanie przyznane 10 punktów. 2. Za wskazanie czasu usunięcia awarii, tj. przywrócenia pełnej funkcjonalności całej infrastruktury sieciowej bądź pojedynczego urządzenia, wynoszącego 1 dzień kalendarzowy od chwili zgłoszenia zostanie przyznane 20 punktów.
2.2
Okres, w którym udostępnione będzie urządzenie zastępcze
Waga:
20.00
1. Za deklarację Wykonawcy, że w przypadku awarii trwającej dłużej niż 6 dni kalendarzowych Wykonawca udostępni na ten okres sprzęt o wydajności i funkcjonalności nie gorszej niż sprzęt uszkodzony, a w przypadku klastra urządzeń o parametrach pozwalających na przywrócenie pełnej funkcjonalności klastra, przyznanych zostanie 5 punktów. 2. Za deklarację Wykonawcy, że w przypadku awarii trwającej dłużej niż 5 dni kalendarzowych Wykonawca udostępni na ten okres sprzęt o wydajności i funkcjonalności nie gorszej niż sprzęt uszkodzony, a w przypadku klastra urządzeń o parametrach pozwalających na przywrócenie pełnej funkcjonalności klastra, przyznanych zostanie 10 punktów. 3. Za deklarację wykonawcy, że w przypadku awarii trwającej dłużej niż 4 dni kalendarzowe Wykonawca udostępni na ten okres sprzęt o wydajności i funkcjonalności nie gorszej niż sprzęt uszkodzony, a w przypadku klastra urządzeń o parametrach pozwalających na przywrócenie pełnej funkcjonalności klastra, przyznanych zostanie 15 punktów. 4. Za deklarację wykonawcy, że w przypadku awarii trwającej dłużej niż 3 dni kalendarzowe Wykonawca udostępni na ten okres sprzęt o wydajności i funkcjonalności nie gorszej niż sprzęt uszkodzony, a w przypadku klastra urządzeń o parametrach pozwalających na przywrócenie pełnej funkcjonalności klastra, przyznanych zostanie 20 punktów.