Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/21/21
Nazwa Postępowania
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z obiektów Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych z obiektów Sądu Okręgowego w Warszawie. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części: 1) część nr I: świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, 2) część nr II: świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00141572
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90500000-2 - Usługi związane z odpadami
Data ogłoszenia
09-08-2021
Termin składania ofert
17-08-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
17-08-2021 10:20:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
Część I .1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Część I .2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Część I .3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część I .4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
Część II.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część II.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Część II.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Część II.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunku udziału w postępowaniu znajduje się w specyfikacji warunków zamówienia
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
Część I
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
325 902,53
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
Część II
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
232 751,23
Kryteria oceny ofert
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
Część I .2
Cena ofertowa (C)
Waga:
60.00
W przedmiotowym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Część I .1
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Wykonawcę za rok 2020 (R)
Waga:
40.00
W przedmiotowym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych segregowanych i zmieszanych z obiektu Sądu Okręgowego w Warszawie zlokalizowanego przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
Część II.1
Cena ofertowa (C)
Waga:
60.00
W przedmiotowym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 60 pkt.
Część II.2
Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty przez Wykonawcę za rok 2020 (R)
Waga:
40.00
W przedmiotowym kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.