Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-27-14/2021
Nazwa Postępowania
Abonamentowa usługa uruchomienia i utrzymania systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w: Sądzie Okręgowym w Przemyślu od 1.09.2021 r. do 31.12.2022 r. Sądzie Rejonowym w Przeworsku od 01.09.2021 r. do 31.12.2022 r. Sądzie Rejonowym w Lubaczowie od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Abonamentowa usługa uruchomienia i utrzymania systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących
Tryb Postępowania
Zgodny z regulaminem otwarty
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Termin składania ofert
20-08-2021 14:00:00
Termin otwarcia ofert
20-08-2021 14:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zgodnie z rozdziałem VI Zapytania Ofertowego
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zgodnie z rozdziałem VI Zapytania Ofertowego
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z rozdziałem VI Zapytania Ofertowego
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena