Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/SR/02/2021/TP
Nazwa Postępowania
wykonywanie usług sprzątania i utrzymania czystości powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych w budynku Sądu Rejonowego w Wołominie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
usługa sprzątania
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
Data ogłoszenia
23-08-2021
Termin składania ofert
15-09-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
15-09-2021 10:30:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w budynkach użyteczności publicznej, co najmniej 2 (dwie) usługi sprzątania obiektów o powierzchni co najmniej 2 000 m2 każdy, oraz wykaże, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
676 500,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena