Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/SR/03/2021/TP
Nazwa Postępowania
„Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz faksów dla potrzeb Sądu Rejonowego w Wołominie”.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa tonerów/tuszy
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30125120-8 - Toner do fotokopiarek
Data ogłoszenia
26-08-2021
Termin składania ofert
14-09-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
14-09-2021 10:30:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni ten warunek jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej trzy dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów, których zrealizowana wartość (każdej z umów dostawy z osobna – także tych obecnie realizowanych) na dzień składania ofert jest nie mniejsza niż 150.000,00 złotych brutto, oraz wykaże, iż usługi te zostały wykonane lub są wykonywane w sposób należyty.
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
50.00
Cena
1.2
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
45.00
1. oferta zawierająca wyłącznie oryginalne materiały eksploatacyjne wyprodukowane przez producenta urządzenia otrzyma 45 punktów; 2. oferta zawierająca 1 pozycję, w których zostaną zaoferowane równoważne materiały eksploatacyjne otrzyma 15 punktów; 3. oferta zawierająca 2 pozycje, w których zostaną zaoferowane równoważne materiały eksploatacyjne otrzyma 10 punktów; 4. oferta zawierająca 3 pozycje, w których zostaną zaoferowane równoważne materiały eksploatacyjne otrzyma 5 punktów; 5. oferta zawierająca więcej 3 pozycje, w których zostaną zaoferowane równoważne materiały eksploatacyjne otrzyma 0 punktów.
1.3
czas dostawy
Waga:
5.00
czas dostawy do 3 dni roboczych - 5 punktów; czas dostawy 4 dni robocze - 3 punkty; czas dostawy 5 dni roboczych - 0 punktów;