Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2151-3/2021
Nazwa Postępowania
Modernizacja systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w budynkach należących do Sądu Rejonowego w Koszalinie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Modernizacja systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy w budynkach należących do Sądu Rejonowego w Koszalinie
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
42961100-1 - System kontroli dostępu
Termin składania ofert
16-09-2021 09:00:00
Termin otwarcia ofert
16-09-2021 10:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z zapisem SWZ - pkt 16.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
4 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
331 504,53
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena brutto oferty. Szczegółowy opis zgodnie z SWZ.
1.1
termin gwarancji na wykonane prace
Waga:
40.00
Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcy gwarancji na wykonane prace. Wykonawca wskazuje termin gwarancji w formularzu ofertowym - do oceny ofert maksymalny termin, który będzie brany pod uwagę przez Zamawiającego wynosi 48 miesięcy. Szczegółowy opis zgodnie z SWZ.
Informacje dodatkowe
1.1
Wizja lokalna
W celu umożliwienia Wykonawcom szczegółowego zapoznania się z przedmiotem i zakresem zamówienia, możliwe jest przeprowadzenie wizji lokalnej pomieszczeń objętych modernizacją systemów w trzech budynkach Sądu. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 06 września 2021 r., godz.12:00.Zbiórka zainteresowanych Wykonawców odbędzie się w wejściu do budynku Sądu przy ul. Wł. Andersa 17. Wykonawcy zobowiązani są do przekazania najpóźniej do dnia 03 września 2021 r. do godz.12:00 listy osób uczestniczących w wizji lokalnej, zawierającej imię i nazwisko oraz nazwę firmy na adres e-mail: gospodarczy@koszalin.sr.gov.pl. Zamawiający informuje, że odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej jest jedynie jego uprawnieniem. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca. W przypadku dużej liczby osób zainteresowanych udziałem w wizji lokalnej Zamawiający zastrzega sobie prawo podzielenia przedstawicieli Wykonawców na mniejsze grupy.