Informacje ogólne
Numer Postępowania
A.26.18.2021
Nazwa Postępowania
Najem urządzenia płatniczego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest najem urządzenia płatniczego - 1 szt.
Tryb Postępowania
Zgodny z regulaminem otwarty
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Waluta postępowania
PLN
Termin składania ofert
21-09-2021 12:00:00
Termin otwarcia ofert
21-09-2021 12:30:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena