Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-7/2021
Nazwa Postępowania
Usługa sprzątania i utrzymania czystości w budynku Sądów w Sieradzu wraz z utrzymaniemporządku na zewnątrz budynku oraz utrzymaniem zieleni
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegających na sprzątaniu i utrzymaniu czystości w budynku sądów: Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Sieradzu przy ul. Aleja Zwycięstwa 1,98-200 Sieradz wraz z utrzymaniem porządku na zewnątrz budynku oraz utrzymaniem zieleni, w okresie od 01.10.2021r do 30.09.2022r. Zakres prac porządkowych i ich częstotliwość przedstawiają tabele w rozdziale IV pkt. 2 SWZ
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 2
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00175756/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data ogłoszenia
09-09-2021
Termin składania ofert
17-09-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
17-09-2021 10:30:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał lub bądź w przypadku świadczeń ciągłych również wykonuje przez okres min. 12 miesięcy co najmniej 2 usługi o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł brutto każda w zakresie sprzątania i utrzymania czystości wewnątrz oraz na zewnątrz budynku (tereny zielone i utwardzone). W przypadku świadczeń ciągłych wartość wykonanych usług nie może być mniejsza niż 250 000,00 zł brutto każda.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
396 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru z rozdz. XIX pkt. 2 SWZ. Uzyskana liczba punktów badanej oferty zostanie pomnożona przez wagę tego kryterium = 60%. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.
1.2
Kontrola jakości świadczonych usług
Waga:
40.00
Przy ocenie ofert w kryterium jakość świadczonej usługi Zamawiający będzie oceniał zaoferowaną organizację kontroli jakości sprzątania przez zapewnienie przez Wykonawcę sprawdzania jakości wykonywanej usługi przez koordynatora, który będzie osobiście wraz z wyznaczonym pracownikiem Zamawiającego sprawdzać jakość świadczonej usługi z częstotliwością: Raz na dwa tygodnie – Zamawiający przyzna 40 pkt, Raz w miesiącu – Zamawiający przyzna 20 pkt, Wykonawca nie zaproponuje kontroli świadczonej usługi –Zamawiający przyzna 0 pkt. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium Kontrola jakości świadczonych usług. W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym proponowanej częstotliwości sprawdzania jakości świadczonej usługi, zamawiający uzna, że Wykonawca nie proponuje kontroli świadczonej usługi i przyzna 0 pkt w kryterium „Kontrola jakości świadczonych usług”
Informacje dodatkowe
1.1
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej.