Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-INW-27-21
Nazwa Postępowania
Roboty remontowe w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie oraz na terenie zewnętrznym
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na malowaniu korytarzy, klatek schodowych, pomieszczeń wc na wszystkich kondygnacjach budynku, demontażu paneli ściennych w salach rozpraw wraz z malowaniem sal rozpraw a także malowaniem i wymianą wykładziny w pokoju 424 oraz malowaniu barierek zewnętrznych oraz miejsc postojowych na parkingu podziemnym i naziemnym przy budynku.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00180328/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Data ogłoszenia
14-09-2021
Termin składania ofert
30-09-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
30-09-2021 10:20:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek udziału w postępowaniu został określony w specyfikacji warunków zamówienia.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek udziału w postępowaniu został określony w specyfikacji warunków zamówienia.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 600,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
217 269,44
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena ofertowa
Waga:
60.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według wzoru określonego w specyfikacji warunków zamówienia.
1.1
okres udzielonej gwarancji jakości
Waga:
40.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane według wzoru określonego w specyfikacji warunków zamówienia. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane jedynie temu Wykonawcy, który w formularzu ofertowym wskaże okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały budowlane stanowiące przedmiot zamówienia. Przy czym Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, jeżeli Wykonawca wskaże okres udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały budowlane stanowiące przedmiot zamówienia na poziomie wyższym niż 36 miesięcy, zgodnie z powyższym wzorem. Zamawiający dopuszcza maksymalny okres udzielenia gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały budowlane, tj. 60 miesięcy. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji jakości, przy czym do oceny przyjęty zostanie okres 60 miesięcy. Ocena ofert w ramach tego kryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny ustalony przez Zamawiającego okres gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały budowlane, tj. 36 miesięcy otrzyma w kryterium udzielony okres gwarancji jakości (G) – 0 pkt. W przypadku niewskazania przez Wykonawcę okresu udzielonej gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz użyte materiały budowlane, Zamawiający przyjmie, iż oferowany przez Wykonawcę okres udzielonej gwarancji jakości wynosi 36 miesięcy, a w takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów w niniejszym kryterium. Zamawiający nie wyraża zgody na wskazanie terminu w tym kryterium, inaczej niż w miesiącach. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż wymaga Zamawiający , jeśli będzie możliwe wyliczenie terminu w miesiącach, Zamawiający przyjmie zaoferowaną pełną liczbę miesięcy, zaokrąglając do dołu okres gwarancji jakości do pełnych miesięcy, w innym przypadku przyjmie, że Wykonawca zaoferował minimalny wymagany przez Zamawiającego termin, (tj. 36 miesięcy), a Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.