Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zpn-261-2/21
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń i terenów zewnętrznych Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług kompleksowego sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) CZĘŚĆ NR 1 – „Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, ul. 11-go Listopada 4 i ul. Kazimierzowskiej 31 oraz terenu zewnętrznego wokół budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31”. 2) CZĘŚĆ NR 2 – „Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3.” Uwaga: Zamawiający dokonał podziału zamówienia na części i w związku tym dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrane zadania. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Każda część stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie podlegała odrębnej procedurze związanej z wyborem oferty.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00190519/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
Data ogłoszenia
23-09-2021
Termin składania ofert
15-10-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
15-10-2021 11:00:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, ul. 11-go Listopada 4 i ul. Kazimierzowskiej 31 oraz terenu zewnętrznego wokół budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał lub wykonuje należycie dwie usługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym co najmniej jedna usługa obejmująca także utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych o powierzchni minimum 1 000 m 2 ; każda usługa realizowana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy; każda usługa o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w ramach jednej umowy. Przez usługi wykonane należy rozumieć:  zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,  zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie. Jeżeli usługi, o których mowa powyżej są wykonywane nadal, wartość już wykonanego zamówienia (umowy) do upływu terminu składania ofert nie może być niższa niż 200 000,00 zł brutto. Okres 12 miesięcy musi się w całości mieścić w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku zamówień (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 200 000,00 zł brutto.
1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3
2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: wykonał lub wykonuje należycie dwie usługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej w tym co najmniej jedna usługa obejmująca także utrzymanie czystości na terenach zewnętrznych o powierzchni minimum 1 000 m 2 ;każda usługa realizowana w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy; każda usługa o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie wykonanie zamówienia w ramach jednej umowy. Przez usługi wykonane należy rozumieć:  zamówienia rozpoczęte i zakończone w ww. okresie,  zamówienia zakończone w ww. okresie, których rozpoczęcie mogło nastąpić wcześniej niż w ww. okresie. Jeżeli usługi, o których mowa powyżej są wykonywane nadal, wartość już wykonanego zamówienia (umowy) do upływu terminu składania ofert nie może być niższa niż 100 000,00 zł brutto. Okres 12 miesięcy musi się w całości mieścić w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Nie dopuszcza się sumowania wartości kilku zamówień (umów) w celu osiągnięcia wartości minimalnej 100 000,00 zł brutto.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, ul. 11-go Listopada 4 i ul. Kazimierzowskiej 31 oraz terenu zewnętrznego wokół budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
415 390,42
Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3
2
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
263 111,76
Kryteria oceny ofert
Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Sądowej 2, ul. 11-go Listopada 4 i ul. Kazimierzowskiej 31 oraz terenu zewnętrznego wokół budynku Sądu Okręgowego w Siedlcach przy ul. Kazimierzowskiej 31
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług sprzątania (D)
Waga:
20.00
Wykonawca otrzyma:  za skierowanie do realizacji zamówienia 1 osobę posiadającej minimum 6 – cio miesięczne doświadczenie w sprzątaniu budynków użyteczności publicznej - 0 pkt (0 %),  za skierowanie do realizacji zamówienia 2 lub 3 osób posiadających minimum 6 – cio miesięczne doświadczenie w sprzątaniu budynków użyteczności publicznej - 10 pkt (10%),  za skierowanie do realizacji zamówienia 4 i więcej osób posiadających minimum 6 – cio miesięczne doświadczenie w sprzątaniu budynków użyteczności publicznej - 20 pkt (20%).
1.3
Kontrola jakości świadczonych usług (K)
Waga:
20.00
Brak osobistych kontroli jakości świadczonych usług przez koordynatora ze strony Wykonawcy – 0 pkt. (0%),  Osobista kontrola jakości świadczonych usług przez koordynatora ze strony Wykonawcy (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego), jeden raz w miesiącu w okresie świadczenia usług – 10 pkt. (10%)  Osobista kontrola jakości świadczonych usług przez koordynatora ze strony Wykonawcy (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego), jeden raz na dwa tygodnie w okresie świadczenia usług – 20 pkt. (20%)
Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3
2.2
Cena
Waga:
60.00
2.3
Doświadczenie pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia w świadczeniu usług sprzątania (D)
Waga:
20.00
 za skierowanie do realizacji zamówienia 1 osobę posiadającej minimum 6 – cio miesięczne doświadczenie w sprzątaniu budynków użyteczności publicznej - 0 pkt (0 %),  za skierowanie do realizacji zamówienia 2 lub 3 osób posiadających minimum 6 – cio miesięczne doświadczenie w sprzątaniu budynków użyteczności publicznej - 10 pkt (10%),  za skierowanie do realizacji zamówienia 4 i więcej osób posiadających minimum 6 – cio miesięczne doświadczenie w sprzątaniu budynków użyteczności publicznej - 20 pkt (20%).
2.1
Kontrola jakości świadczonych usług (K)
Waga:
20.00
 Brak osobistych kontroli jakości świadczonych usług przez koordynatora ze strony Wykonawcy – 0 pkt. (0%),  Osobista kontrola jakości świadczonych usług przez koordynatora ze strony Wykonawcy (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego), jeden raz w miesiącu w okresie świadczenia usług – 10 pkt. (10%)  Osobista kontrola jakości świadczonych usług przez koordynatora ze strony Wykonawcy (przy udziale przedstawiciela Zamawiającego), jeden raz na dwa tygodnie w okresie świadczenia usług – 20 pkt. (20%)