Informacje ogólne
Numer Postępowania
DSO-226-6/21
Nazwa Postępowania
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoruautorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków Sądu Okręgowego wŁomży przy ul. Dwornej 14”
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynków Sądu Okręgowego w Łomży przy ul. Dwornej 14”
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00192088/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
Data ogłoszenia
24-09-2021
Termin składania ofert
05-10-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
05-10-2021 10:10:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
warunki zostały określone w SWZ w Rozdziale XVIII. Warunki udziału w postepowaniu punkt 4
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia nie mniejszą niż 400 000 złotych.
1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
8 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
653 600,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium - najniższa cena brutto - (60 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następną oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = --------------------------------------------------------------- x 60 % x 100 cena brutto badanej oferty
1.1
Doświadczenie projektanta branży architektonicznej
Waga:
20.00
Jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobą do pełnienia funkcji projektanta branży architektonicznej, która w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie brała udział jako projektant w branży architektonicznej w wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy, budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) o powierzchni całkowitej min. 1500 m2 i wykonała w tym czasie: − trzy dokumentacje – otrzyma 10 punktów, − cztery i więcej dokumentacji – otrzyma 20 punktów.
1.3
Doświadczenie projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej
Waga:
20.00
Jeżeli wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobą do pełnienia funkcji projektanta branży konstrukcyjno–budowlanej, która w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie brała udział jako projektant w branży architektonicznej w wykonaniu dokumentacji projektowej przebudowy, budowy budynku użyteczności publicznej w rozumieniu §3 pkt 6) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późn. zm.) o powierzchni całkowitej min. 1500 m2 i wykonała w tym czasie: − trzy dokumentacje – otrzyma 10 punktów, − cztery i więcej dokumentacji – otrzyma 20 punktów.