Informacje ogólne
Numer Postępowania
SIR-2512-3/21
Nazwa Postępowania
Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na wskazanych salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wdrożeniem aktualnej wersji systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych ReCourt (dalej System) oraz demontaż dotychczas użytkowanego systemu na 4 salach rozpraw ( lista sal rozpraw załącznik nr 3 do wzoru umowy) zgodnie z ofertą Wykonawcy oraz opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ. Dodatkowo zamawiający przewiduje prawem opcji, zgodnie z art. 442 ustawy Pzp dokonanie montażu systemu do nagrywania na sali rozpraw nr 218 w budynku Sąd Okręgowego w Rzeszowie.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00230682/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Data ogłoszenia
13-10-2021
Termin składania ofert
21-10-2021 11:00:00
Termin otwarcia ofert
21-10-2021 12:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej dwa zadania, polegające na ich realizacji w zakresie dostawy wraz z montażem podobnej do przedmiotu zamówienia, o wartości co najmniej 200 000 zł brutto każda. Przez dostawę podobną do przedmiotu zamówienia, Zamawiający rozumie dostawę systemu składającego się z urządzeń komputerowych i audio-wizualnych służących do zapisu i rejestracji dźwięku oraz obrazu, pozwalającego na dokonywanie operacji informatycznych na zebranym materiale. Wykonawca składa na wezwanie Zamawiającego wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
439 614,72
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Oferty będą oceniane w zakresie kryterium Ceny oferty w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie tego kryterium, wg następującego wzoru: Cn Pc= –––––*60 Cb gdzie: Pc - liczba punktów w kryterium Cena oferty, jakie Wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; Cn - cena najtańszej oferty niepodlegającej odrzuceniu; Cb - cena oferty ocenianej niepodlegającej odrzuceniu; * - znak mnożenia
1.2
Okres gwarancji jakości i rękojmi
Waga:
40.00
Oferty będą oceniane w zakresie kryterium: Okres gwarancji jakości i rękojmi w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie tego kryterium, wg następującego wzoru: Ogb Pg= –––––*40 Ogn gdzie: Pg - liczba punktów w kryterium Okres gwarancji jakości i rękojmi, jakie Wykonawca uzyskał, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; Ogb -Okres gwarancji jakości i rękojmi ocenianej oferty niepodlegającej odrzuceniu; Ogn -Okres gwarancji jakości i rękojmi najdłuższy spośród ocenianych ofert niepodlegających odrzuceniu; * - znak mnożenia Zamawiający będzie oceniał w tym kryterium wyłącznie oferty, w których okres gwarancji jakości i rękojmi określony zostanie w miesiącach. Przy czym do oceny ofert w ramach tego kryterium Zamawiający przyjmie maksymalnie 72 miesięczny okres gwarancji jakości i rękojmi. Oferta Wykonawcy, który zaproponuje okres gwarancji jakości i rękojmi krótszy niż 48 miesięcy, zostanie odrzucona. Zasady oraz postanowienia udzielanej gwarancji jakości i rękojmi zostały określone w projektowanych postanowień umownych stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.