Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-2410- 59 /21
Nazwa Postępowania
Dostawa dwóch monochromatycznych produkcyjnych systemów drukujących do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa dwóch monochromatycznych produkcyjnych systemów drukujących do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00226414/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30232100-5 - Drukarki i plotery
Data ogłoszenia
08-10-2021
Termin składania ofert
18-10-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
18-10-2021 10:10:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 600 000,00 złotych
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę, usługę, dostawę i usługę związaną z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600 000,00 złotych
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
680 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Gwarancja
Waga:
40.00