Informacje ogólne
Numer Postępowania
SG-220-3/2021
Nazwa Postępowania
Modernizacja oraz wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w 2 (dwóch) salach rozpraw w Sądzie Okręgowym w Suwałkach
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Data ogłoszenia
12-10-2021
Termin składania ofert
21-10-2021 11:00:00
Termin otwarcia ofert
21-10-2021 13:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z SWZ
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
172 186,16
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena