Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zp 2130-98/19
Nazwa Postępowania
Dostawa komputerów stacjonarnych oraz monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 092-221659
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30214000-2 - Stacje robocze
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
11-05-2019
Data ogłoszenia
14-05-2019
Termin składania ofert
17-06-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
17-06-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie dostawy sprzętu komputerowego w postaci komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów i zestawów komputerowych, rozumiane jako wiele zamówień/umów, obejmujących dostawę ww. sprzętu komputerowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 650 000 zł netto*. * Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – dokumenty wynikające z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Zamawiający oceni, czy udostępnianie Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiaj
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
25 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
50.00
Cena
1.4
CERTYFIKAT TCO
Waga:
20.00
W kryterium CERTYFIKAT TCO Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o publikację na stronie http://tcocertified.com/product-finder/ Zamawiający oceni oferty w kryterium CERTYFIKAT TCO w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał CERTYFIKAT TCO, to TCO = 20 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał CERTYFIKATU TCO, to TCO = 0 pkt.
1.1
TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ –TEC
Waga:
15.00
W kryterium TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ –TEC (Typical Electricity Consumption) Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o publikację na stronie www.energystar.gov, gdzie badanym parametrem będzie TEC of Model (kWh) lub www.eu-energystar.org, gdzie badanym parametrem będzie TEC [kWh/year]. Zamawiający oceni oferty w kryterium TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ –TEC w oparciu o następującą punktację: jeżeli TEC (TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ) jest równy lub mniejszy niż 70 kWh, to TEC = 15 pkt, jeżeli TEC (TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ) jest większy niż 70 kWh i równy lub mniejszy niż 85 kWh, to TEC = 10 pkt, jeżeli TEC (TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ) jest większy niż 85 kWh i równy lub mniejszy niż 100 kWh, to TEC = 5 pkt, jeżeli TEC (TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ) jest większy niż 100 kWh, to TEC = 0 pkt.
1.3
WBUDOWANA W BIOS FUNKCJONALNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCA BEZPIECZNE USUWANIE DANYCH Z ZAOFEROWANYCH DYSKÓW
Waga:
5.00
W kryterium WBUDOWANA W BIOS FUNKCJONALNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCA BEZPIECZNE USUWANIE DANYCH Z ZAOFEROWANYCH DYSKÓW Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o karty katalogowe producenta oferowanych komputerów oraz złożony z ofertą Formularz porównawczy. Zamawiający oceni oferty w kryterium WBUDOWANA W BIOS FUNKCJONALNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCA BEZPIECZNE USUWANIE DANYCH Z ZAOFEROWANYCH DYSKÓW w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał WBUDOWANĄ W BIOS FUNKCJONALNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCĄ BEZPIECZNE USUWANIE DANYCH Z ZAOFEROWANYCH DYSKÓW, to B = 5 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał WBUDOWANEJ W BIOS FUNKCJONALNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCEJ BEZPIECZNE USUWANIE DANYCH Z ZAOFEROWANYCH DYSKÓW, to B = 0 pkt.
1.5
WBUDOWANE W OBUDOWĘ MINIMUM 2 ZŁĄCZA PS/2
Waga:
5.00
W kryterium WBUDOWANE W OBUDOWĘ MINIMUM 2 ZŁĄCZA PS/2 Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o karty katalogowe producenta oferowanych komputerów oraz złożony z ofertą Formularz porównawczy. Zamawiający oceni oferty w kryterium WBUDOWANE W OBUDOWĘ MINIMUM 2 ZŁĄCZA PS/2 w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał WBUDOWANE W OBUDOWĘ MINIMUM 2 ZŁĄCZA PS/2, to P = 5 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał WBUDOWANYCH W OBUDOWĘ MINIMUM 2 ZŁĄCZ PS/2, to P = 0 pkt.
1.6
ZINTEGROWANE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ MINIMUM 3 ZŁĄCZA M.2 Z CZEGO MINIMUM 2 ZŁĄCZA W STANDARDZIE 2280
Waga:
5.00
W kryterium ZINTEGROWANE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ MINIMUM 3 ZŁĄCZA M.2 Z CZEGO MINIMUM 2 ZŁĄCZA W STANDARDZIE 2280 Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o karty katalogowe producenta oferowanych komputerów oraz złożony z ofertą Formularz porównawczy. Zamawiający oceni oferty w kryterium ZINTEGROWANE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ MINIMUM 3 ZŁĄCZA M.2 Z CZEGO MINIMUM 2 ZŁĄCZA W STANDARDZIE 2280 w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał ZINTEGROWANE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ MINIMUM 3 ZŁĄCZA M.2 Z CZEGO MINIMUM 2 ZŁĄCZA W STANDARDZIE 2280, to M = 5 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał ZINTEGROWANYCH Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ MINIMUM 3 ZŁĄCZA M.2 Z CZEGO MINIMUM 2 ZŁĄCZA W STANDARDZIE 2280, to M = 0 pkt.