Informacje ogólne
Numer Postępowania
DSO-244-118/21
Nazwa Postępowania
Dostawa usług wsparcia dla urządzeń i oprogramowania świadczonych przez producenta
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa usług wsparcia dla urządzeń i oprogramowania świadczonych przez producenta
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00237741/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
71356300-1 - Usługi wsparcia technicznego
Data ogłoszenia
19-10-2021
Termin składania ofert
27-10-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
27-10-2021 10:10:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Zakup usług wsparcia serwisowego producenta na okres 24 miesięcy dla 4 serwerów Dell PowerEdge R630 od dnia 22.11.2021 r. oraz urządzenia EMC VNX5200 od dnia 01.01.2022 r.
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zakup usługi wsparcia serwisowego producenta od dnia 21.12.2021 r. na okres 24 miesięcy dla urządzenia HP MSL G3 Series
2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zakup usługi wsparcia serwisowego producenta od dnia 02.01.2022 r. na okres 24 miesięcy dla urządzeń Cisco WS-C3650-48PD
3.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Przedłużenie wsparcia technicznego producenta Veeam Backup Essentials od dnia 12.12.2021 r. na okres 24 miesięcy
4.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
4.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
Zakup usług wsparcia serwisowego producenta na okres 24 miesięcy dla 4 serwerów Dell PowerEdge R630 od dnia 22.11.2021 r. oraz urządzenia EMC VNX5200 od dnia 01.01.2022 r.
1.1
Cena
Waga:
100.00
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: C = Cmin x 100 pkt. Co gdzie: Cmin - cena oferty najtańszej Co - cena oferty ocenianej Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki i wymagania postawione w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Zakup usługi wsparcia serwisowego producenta od dnia 21.12.2021 r. na okres 24 miesięcy dla urządzenia HP MSL G3 Series
2.1
Cena
Waga:
100.00
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: C = Cmin x 100 pkt. Co gdzie: Cmin - cena oferty najtańszej Co - cena oferty ocenianej Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki i wymagania postawione w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Zakup usługi wsparcia serwisowego producenta od dnia 02.01.2022 r. na okres 24 miesięcy dla urządzeń Cisco WS-C3650-48PD
3.1
Cena
Waga:
100.00
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: C = Cmin x 100 pkt. Co gdzie: Cmin - cena oferty najtańszej Co - cena oferty ocenianej Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki i wymagania postawione w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.
Przedłużenie wsparcia technicznego producenta Veeam Backup Essentials od dnia 12.12.2021 r. na okres 24 miesięcy
4.1
Cena
Waga:
100.00
Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny ofertowej brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wpisanej przez Wykonawcę w pkt. 1 Formularza Oferty. W tym kryterium można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Liczba punktów w kryterium „Cena” zostanie obliczona na podstawie poniższego wzoru: C = Cmin x 100 pkt. Co gdzie: Cmin - cena oferty najtańszej Co - cena oferty ocenianej Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki i wymagania postawione w SWZ oraz otrzyma największą liczbę punktów.