Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2360/US/1/19
Nazwa Postępowania
„Fizyczna ochrona ludzi i mienia:1. budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach, ul. Kościuszki 15 i budynku sali karnej przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 1F wraz z obsługą szatni i transportem wartości pieniężnych2. budynku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33”
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Usługi społeczne art. 138o
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Termin składania ofert
21-05-2019 12:00:00
Termin otwarcia ofert
21-05-2019 12:00:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Fizyczna ochrona ludzi i mienia budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach, ul. Kościuszki 15 i budynku sali karnej przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 1F wraz z obsługą szatni i transportem wartości pieniężnych
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca posiada ważną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142).
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca posiada ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę: - dla Zadania 1: minimum 450 000,00 zł,
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał (lub wykonuje) co najmniej jedną usługę całodobowej ochrony osób i mienia. Każda wykazana usługa musi spełniać łącznie następujące warunki: - ochrona dotyczyła budynku użyteczności publicznej (przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny), - wartość usługi minimum: Zadanie 1: 450.000,00 zł brutto (jeśli usługa jest nadal wykonywana, to podana wartość odnosi się do już wykonanej części), - okres wykonywania co najmniej 5 miesięcy (lub od co najmniej 5 miesięcy), - usługa świadczona na podstawie odrębnej umowy.
Fizyczna ochrona ludzi i mienia budynku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33
2.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca posiada ważną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydanej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142).
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę: - dla Zadania 2: minimum 200 000,00 zł.
2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywał (lub wykonuje) co najmniej jedną usługę całodobowej ochrony osób i mienia. Każda wykazana usługa musi spełniać łącznie następujące warunki: - ochrona dotyczyła budynku użyteczności publicznej (przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym także budynek biurowy i socjalny), - wartość usługi minimum: Zadanie 2: 200.000,00 zł brutto (jeśli usługa jest nadal wykonywana, to podana wartość odnosi się do już wykonanej części), - okres wykonywania co najmniej 5 miesięcy (lub od co najmniej 5 miesięcy), - usługa świadczona na podstawie odrębnej umowy.
Kryteria oceny ofert
Fizyczna ochrona ludzi i mienia budynku Sądu Okręgowego w Gliwicach, ul. Kościuszki 15 i budynku sali karnej przy Sądzie Okręgowym w Gliwicach ul. Zawiszy Czarnego 1F wraz z obsługą szatni i transportem wartości pieniężnych
1.1
Cena
Waga:
80.00
Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 80 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru: cena najniższa ---------------------- x 80 pkt = ilość punktów dla danej oferty cena danej oferty
1.2
zatrudnienie na umowę o pracę
Waga:
20.00
Punkty w kryterium - zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, będą przyznawane w następujący sposób: Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym dotyczącego liczby pracowników, których Wykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym kryterium oferta może otrzymać do 20 pkt. Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru: zadeklarowana w badanej ofercie liczba pracowników ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt = ilość dla danej oferty najwyższa zadeklarowana liczba pracowników spośród ofert nieodrzuconych Oferta w powyższym kryterium otrzyma zero punktów, jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze. Listę pracowników ochrony mienia, wraz z informacją o pracownikach skierowanych do zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie z Formularzem oferty), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji do 2 dni od dnia podpisania umowy.
Fizyczna ochrona ludzi i mienia budynku Ośrodka Zamiejscowego Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku przy ul. Piłsudskiego 33
2.1
Cena
Waga:
80.00
Punkty za cenę oblicza się przyjmując za podstawę najniższą cenę ofertową, przyznając jej maksymalną ilość punktów, tj. 80 pkt. Punkty dla pozostałych ofert oblicza się według wzoru: cena najniższa ---------------------- x 80 pkt = ilość punktów dla danej oferty cena danej oferty
2.2
zatrudnienie na umowę o pracę
Waga:
20.00
Punkty w kryterium - zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, będą przyznawane w następujący sposób: Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym dotyczącego liczby pracowników, których Wykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W tym kryterium oferta może otrzymać do 20 pkt. Punkty zostaną obliczone według następującego wzoru: zadeklarowana w badanej ofercie liczba pracowników ------------------------------------------------------------------------------------------------- x 20 pkt = ilość dla danej oferty najwyższa zadeklarowana liczba pracowników spośród ofert nieodrzuconych Oferta w powyższym kryterium otrzyma zero punktów, jeżeli Wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze. Listę pracowników ochrony mienia, wraz z informacją o pracownikach skierowanych do zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (zgodnie z Formularzem oferty), Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji do 2 dni od dnia podpisania umowy.