Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-26-16/21
Nazwa Postępowania
Usługi grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Sądu Rejonowego w Białymstoku oraz członków ich rodzin
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Ubezpieczenie grupowe
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 2
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00239401/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
66511000-5 - Usługi ubezpieczeń na życie
Data ogłoszenia
20-10-2021
Termin składania ofert
04-11-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
04-11-2021 10:15:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż: Posiada zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11.09.2015r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2020r., poz. 895 z późn. zm) W przypadku składania ofert przez wykonawców występujących wspólnie, minimum jeden wykonawca musi spełnić ten warunek. Zamawiający za wystarczające uzna przedłożenie zaświadczenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, potwierdzającego zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w wymaganych grupach.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
530 660,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
1.1
Klauzule fakultatywne
Waga:
40.00