Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-350-2/21
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług sukcesywnego sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz terenów posesji w budynkach Sądu Rejonowego w Łomży
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sukcesywnego sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz terenów posesji w następujących budynkach Sądu Rejonowego w Łomży: Część I - budynek przy ul. Polowej 1 w Łomży, Część II – budynek Zamiejscowego Wydziału Karnego w Kolnie przy ul. Wojska Polskiego 32. Przedmiot zamówienia podzielony został na części: Część I – Usługi sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz terenów posesji budynku Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1. Powierzchnia budynku objęta sprzątaniem: 4.699,00m2 Powierzchnia posesji i chodników objętych sprzątaniem: 8.296,00m2 Część II – Usługi sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 32. Powierzchnia budynku objęta sprzątaniem: 594,00m2
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00249179/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90911200-8 - Usługi sprzątania budynków
Data ogłoszenia
28-10-2021
Termin składania ofert
05-11-2021 09:00:00
Termin otwarcia ofert
05-11-2021 09:10:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Usługi sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz terenów posesji budynku Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1
Część I.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część I.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część I.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 100 000 złotych.
Część I.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną trwającą w ramach jednej umowy usługę sprzątania w obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 2000m2 i przedstawi referencje, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Usługi sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 32
Cęść II.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Cęść II.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Cęść II.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej lub finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 50 000 złotych.
Cęść II.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: co najmniej jedną trwającą w ramach jednej umowy sprzątania w obiekcie użyteczności publicznej o powierzchni nie mniejszej niż 500m2 i przedstawi referencje, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Usługi sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz terenów posesji budynku Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1
Część I
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
390 000,00
Usługi sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 32
Cęść II
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
50 000,00
Kryteria oceny ofert
Usługi sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych oraz terenów posesji budynku Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1
Część I.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
Część I.1
dodatkowa usługa prania dywanów i wykładzin
Waga:
20.00
dodatkowa usługa prania dywanów i wykładzin
Część I.2
termin płatności faktury
Waga:
20.00
termin płatności faktury
Usługi sprzątania pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Łomży Zamiejscowy Wydział Karny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 32
Cęść II.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
Cęść II.1
dodatkowa usługa prania dywanów i wykładzin
Waga:
20.00
dodatkowa usługa prania dywanów i wykładzin
Cęść II.2
termin płatności faktury
Waga:
20.00
termin płatności faktury