Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OI/9/19
Nazwa Postępowania
Usługa kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych w Sądzie Okręgowym w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2019/S 097-234833
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50323000-5 - Naprawa i konserwacja komputerowych urządzeń peryferyjnych
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
17-05-2019
Data ogłoszenia
21-05-2019
Termin składania ofert
24-06-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
24-06-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunków zamówienia znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
21 950,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
czas dyżurowania technika/serwisanta w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie (CD)
Waga:
20.00
Zamawiający w kryterium czas dyżurowania technika/serwisanta w budynku Sądu Okręgowego będzie oceniał najdłuższy zaoferowany przez wykonawcę czas dyżurowania jednego pracownika wykonawcy w budynku przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, w dni robocze będącymi dniami urzędowania Sądu, w godzinach 8.00-16.00, którego zadaniem będzie pełnienie na bieżąco nadzoru nad poprawnością działania urządzeń drukujących. Zamawiający wymaga minimum sześciogodzinnego pobytu pracownika na obiekcie, w dni robocze będącymi dniami urzędowania Sądu, w godzinach 8.00-14.00 (6 godzin/dzień). Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - za 6 godzin/dzień obecności jednego pracownika w budynku – 0 pkt, - za 7 godzin/dzień obecności jednego pracownika w budynku – 10 pkt, - za 8 godzin/dzień obecności jednego pracownika w budynku – 20 pkt. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
1.3
czas naprawy urządzenia drukującego (CN)
Waga:
20.00
Zamawiający w kryterium czas naprawy urządzenia drukującego będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę czas, w którym usunie awarię/usterkę/uszkodzenia licząc od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca usunął awarię/usterkę/uszkodzenie w czasie nie dłuższym niż 8 godzin roboczych od momentu dokonania zgłoszenia awarii/usterki/uszkodzenia przez zamawiającego. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - za naprawę urządzenia drukującego w czasie 8 godzin roboczych – 0 pkt, - za naprawę urządzenia drukującego w czasie 6, 7 godzin roboczych – 5 pkt, - za naprawę urządzenia drukującego w czasie 5 godzin roboczych– 10 pkt, - za naprawę urządzenia drukującego do 4 godzin roboczych – 20 pkt. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.