Informacje ogólne
Numer Postępowania
A.26.19.2021
Nazwa Postępowania
,,Usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych wraz z odśnieżaniem i usuwaniem oblodzeń w okresie zimowym w obiekcie Sądu Rejonowego w Sokółce’’
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości pomieszczeń wewnętrznych oraz terenów zewnętrznych.
Tryb Postępowania
Zgodny z regulaminem otwarty
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Termin składania ofert
15-11-2021 12:00:00
Termin otwarcia ofert
15-11-2021 12:30:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena