Informacje ogólne
Numer Postępowania
SG.212-39/2019
Nazwa Postępowania
Usługa sprzątania pomieszczeń wewnętrznych i terenów zewnętrznych Sądu Rejonowego w Słupcy
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
548583-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data ogłoszenia
16-05-2019
Termin składania ofert
24-05-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
24-05-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który wykaże że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi sprzątania obiektów biurowych, hal magazynowych lub produkcyjnych, a także budynków zamieszkania zbiorowego i/lub budynków użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz. 1422 t.j.) o powierzchni każdego co najmniej 1000m2, z których każda trwała/trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu oraz 2 usługi sprzątania i odśnieżania terenów zewnętrznych oraz pielęgnacji zieleni o łącznej powierzchni co najmniej 1000m2 każda, z których każda trwała/trwa co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek ten zostanie spełniony jeśli wykonawca dołączy dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300.000 zł
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 500,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
Dodatkowe usługi mycia okien
Waga:
20.00
Czy wykonawca oferuje dwie dodatkowe usługi mycia okien w trakcie trwania całej umowy (4 wymagane + 2 dodatkowe): • tak – 20 pkt, • nie - 0 pkt.
1.2
• Częstotliwość doczyszczania posadzek i ich impregnacja specjalistycznymi środkami
Waga:
20.00
Częstotliwość doczyszczania posadzek i ich impregnacja specjalistycznymi środkami (wykaz rodzajów posadzek oraz ich powierzchni znajduje się w załączniku nr 1): • co dwa tygodnie – 20 pkt, • co trzy tygodnie – 10 pkt, • co cztery tygodnie – 0 pkt.