Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2151-6/2021
Nazwa Postępowania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Rejonowego w Sławnie i Sądu Rejonowego w Wałczu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Sądu Okręgowego w Koszalinie, Sądu Rejonowego w Sławnie i Sądu Rejonowego w Wałczu
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00274882/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
Data ogłoszenia
18-11-2021
Termin składania ofert
29-11-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
29-11-2021 11:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie z zapisem SWZ
1.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
445 426,22
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena brutto oferty
Waga:
60.00
Cena brutto oferty (w PLN)
1.2
termin dostawy
Waga:
40.00
termin dostawy (w dniach)