Informacje ogólne
Numer Postępowania
SPiA 2701/11/TP/2021
Nazwa Postępowania
Dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych w Sądzie Rejonowym w Stargardzie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw sądowych na 7 salach rozpraw Sądu Rejonowego w Stargardzie. Sale te nie były do tej pory objęte dostawą przedmiotowego systemu. Dostawa i wdrożenie ma nastąpić dla 6 sal rozpraw w budynku Sądu Rejonowego na ul. Okrzei 8 w Stargardzie oraz dla 1 sali rozpraw w budynku Sądu Rejonowego na ul. Wojska Polskiego 17-19 w Stargardzie.
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
nr 2021/BZP 00269938/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
32330000-5 - Aparatura do nagrywania i powielania dźwięku i obrazu wideo
Data ogłoszenia
16-11-2021
Termin składania ofert
24-11-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
24-11-2021 11:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
Zgodnie ze specyfikacją
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
666 700,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Opis kryteriów oceny ofert i sposób ich oceny zostały zostały w SWZ
1.2
Okres gwarancji i rękojmi
Waga:
40.00
Opis kryteriów oceny ofert i sposób ich oceny zostały zostały w SWZ