Informacje ogólne
Numer Postępowania
DSO-241-372/21
Nazwa Postępowania
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie i Sądu Rejonowego w Zambrowie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie i Sądu Rejonowego w Zambrowie
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów
Data ogłoszenia
16-11-2021
Termin składania ofert
24-11-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
24-11-2021 10:10:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży
I.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej 35 000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
I.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Rejonowego w Grajewie
II.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej 15 000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Rejonowego w Zambrowie
III.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował lub realizuje dostawę odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch dostaw materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących o wartości brutto każda co najmniej 20 000 zł i przedstawi referencje, że dostawy te zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie. W przypadku dostaw nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składnia ofert.
III.4
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży
I
Wadium
Kwota wadium (PLN):
800,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Rejonowego w Grajewie
II
Wadium
Kwota wadium (PLN):
250,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Rejonowego w Zambrowie
III
Wadium
Kwota wadium (PLN):
350,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży
I
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
45 367,32
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Rejonowego w Grajewie
II
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
19 329,45
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Rejonowego w Zambrowie
III
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
24 649,20
Kryteria oceny ofert
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Okręgowego w Łomży
I.1
Cena
Waga:
60.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena” (60 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = -------------------------------------------------------------- x 60% x 100 cena brutto badanej oferty
I.2
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
40.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Rodzaj materiałów eksploatacyjnych” otrzyma oferta zawierająca najwyższą ilość materiałów eksploatacyjnych oryginalnych wyprodukowanych przez producenta, na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym (załącznik nr 2 do SWZ). Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za każdy materiał polecany przez producenta urządzenia (oryginalny a nie równoważny) Zamawiający przyzna 1 pkt., za każdy materiał równoważny zamawiający przyzna 0 pkt. Maksymalnie można uzyskać 86 pkt. - następnie uzyskana liczba punków zostanie podstawiona do wzoru: Liczba uzyskanych punków badanej oferty Ocena oferty badanej = ---------------------------------------------------------- x 40% x 100 86 (maksymalna liczba punktów)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Rejonowego w Grajewie
II.1
Cena
Waga:
60.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena” (60 pkt) otrzyma oferta zwierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = -------------------------------------------------------------- x 60% x 100 cena brutto badanej oferty
II.2
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
40.00
) Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Rodzaj materiałów eksploatacyjnych” otrzyma oferta zawierająca najwyższą ilość materiałów eksploatacyjnych oryginalnych wyprodukowanych przez producenta, na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SWZ). Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za każdy materiał polecany przez producenta urządzenia (oryginalny a nie równoważny) Zamawiający przyzna 1 pkt, za każdy materiał równoważny zamawiający przyzna 0 pkt. Maksymalnie można uzyskać 30 pkt. - następnie uzyskana liczba punków zostanie podstawiona do wzoru: Liczba uzyskanych punków badanej oferty Ocena oferty badanej = ---------------------------------------------------------- x 40% x 100 30 (maksymalna liczba punktów)
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących, kserujących, faksów dla Sądu Rejonowego w Zambrowie
III.1
Cena
Waga:
60.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Cena” (60 pkt) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = -------------------------------------------------------------- x 60% x 100 cena brutto badanej oferty
III.2
Rodzaj materiałów eksploatacyjnych
Waga:
40.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium „Rodzaj materiałów eksploatacyjnych” otrzyma oferta zawierająca najwyższą ilość materiałów eksploatacyjnych oryginalnych wyprodukowanych przez producenta, na podstawie oświadczenia złożonego na formularzu cenowym (załącznik nr 4 do SWZ). Zamawiający dokona oceny w następujący sposób: - za każdy materiał polecany przez producenta urządzenia (oryginalny a nie równoważny) Zamawiający przyzna 1 pkt, za każdy materiał równoważny zamawiający przyzna 0 pkt. Maksymalnie można uzyskać 96 pkt. - następnie uzyskana liczba punków zostanie podstawiona do wzoru: Liczba uzyskanych punków badanej oferty Ocena oferty badanej = --------------------------------------------------------- x 40% x 100 96 (maksymalna liczba punktów)