Informacje ogólne
Numer Postępowania
DSO-280-3/21
Nazwa Postępowania
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Świadczenie usług ochrony osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów Sądu Okręgowego w Łomży, Sądu Rejonowego w Grajewie, Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem i Sądu Rejonowego w Zambrowie
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00275948/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79710000-4 - Usługi ochroniarskie
Data ogłoszenia
19-11-2021
Termin składania ofert
26-11-2021 12:00:00
Termin otwarcia ofert
26-11-2021 12:10:00
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży oraz monitorowanie sygnałów alarmowych
I.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli: 1. Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług ochrony o podobnym charakterze o wartości zawartych umów nie mniejszych niż 150.000 zł brutto każda i przedstawi referencje, że usługi te zostały wykonane należycie. Przez wykonane usługi Zamawiający rozumie usługi rozpoczęte i zakończone lub rozpoczęte i aktualnie realizowane. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w liczbie zapewniającej codzienną ochronę obiektów zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego SWZ. 3. Dysponuje co najmniej jedną grupą / załogą interwencyjną na terenie miasta Łomża.
I.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż jeden milin złotych.
I.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity D. U. z 2021 r., poz. 1995). W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Grajewie oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów Sądu Rejonowego w Grajewie
II.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż jeden milin złotych.
II.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity D. U. z 2021 r., poz. 1995). W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
II.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli: 1. Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług ochrony o podobnym charakterze o wartości zawartych umów nie mniejszych niż 150.000 zł brutto każda i przedstawi referencje, że usługi te zostały wykonane należycie. Przez wykonane usługi Zamawiający rozumie usługi rozpoczęte i zakończone lub rozpoczęte i aktualnie realizowane. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w liczbie zapewniającej codzienną ochronę obiektów zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego SWZ. 3. Dysponuje co najmniej jedną grupą / załogą interwencyjną na terenie miasta Grajewo.
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem
III.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż jeden milin złotych.
III.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ((tekst jednolity D. U. z 2021 r., poz. 1995). W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
III.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli: 1. Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług ochrony o podobnym charakterze o wartości zawartych umów nie mniejszych niż 100.000 zł brutto każda i przedstawi referencje, że usługi te zostały wykonane należycie. Przez wykonane usługi Zamawiający rozumie usługi rozpoczęte i zakończone lub rozpoczęte i aktualnie realizowane. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w liczbie zapewniającej codzienną ochronę obiektów zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego SWZ. 3. Dysponuje co najmniej jedną grupą / załogą interwencyjną na terenie miasta Wysokie Mazowieckie.
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Zambrowie oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie
IV.1
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
IV.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli: 1, Wykonawca wykaże wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat licząc wstecz przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usług ochrony o podobnym charakterze o wartości zawartych umów nie mniejszych niż 100.000 zł brutto każda i przedstawi referencje, że usługi te zostały wykonane należycie. Przez wykonane usługi Zamawiający rozumie usługi rozpoczęte i zakończone lub rozpoczęte i aktualnie realizowane. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 2. Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w liczbie zapewniającej codzienną ochronę obiektów zgodnie z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia niniejszego SWZ. 3. Dysponuje co najmniej jedną grupą / załogą interwencyjną na terenie miasta Zambrów.
IV.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż jeden milin złotych.
IV.4
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli posiada aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia ((tekst jednolity D. U. z 2021 r., poz. 1995). W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia dokumenty składają oddzielnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie.
Wadium
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży oraz monitorowanie sygnałów alarmowych
I
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 500,00
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Grajewie oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów Sądu Rejonowego w Grajewie
II
Wadium
Kwota wadium (PLN):
4 500,00
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem
III
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 400,00
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Zambrowie oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie
IV
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 400,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży oraz monitorowanie sygnałów alarmowych
I
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
272 132,09
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Grajewie oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów Sądu Rejonowego w Grajewie
II
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
304 690,68
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem
III
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
163 346,13
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Zambrowie oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie
IV
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
163 346,13
Kryteria oceny ofert
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Okręgowego w Łomży oraz monitorowanie sygnałów alarmowych
I.1
Cena
Waga:
90.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium - najniższa cena brutto - (90 pkt) otrzyma oferta zwierającą najniższą cenę brutto, a każda następną oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = ------------------------------------------------------------------- x 90% x 100 x waga kryterium cena brutto badanej oferty
I.2
Czas reakcji grupy interwencyjnej
Waga:
10.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej - (10 pkt) otrzyma oferta oferująca najkrótszy czas reakcji grupy interwencyjnej W związku z powyższym Zamawiający ustala następującą punktację dla oceny kryterium: a) czas reakcji do 5 minut – 10 pkt c) czas reakcji powyżej 5 do 7 minut – 8 pkt c) czas reakcji powyżej 7 do 9 minut – 6 pkt. d) czas reakcji powyżej 9 do 11 minut – 4 pkt. e) czas reakcji powyżej 11 do 13 minut – 2 pkt. f) czas reakcji powyżej 13 do 15 minut – 0 pkt. Najwyższą liczbę punktów w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej – dla poszczególnych ofert zostanie obliczone (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) wg następującego wzoru: Liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej - z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej =------------------------------------------------------------------------- x 10% x 100 x waga kryterium Najwyższa liczba punktów przyznanych w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej - z ofert nie odrzuconych
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Grajewie oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z obiektów Sądu Rejonowego w Grajewie
II.1
Cena
Waga:
90.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium - najniższa cena brutto - (90 pkt) otrzyma oferta zwierającą najniższą cenę brutto, a każda następną oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = ---------------------------------------------------------------- x 90% x 100 x waga kryterium cena brutto badanej oferty
II.2
Czas reakcji grupy interwencyjnej
Waga:
10.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej - (10 pkt) otrzyma oferta oferująca najkrótszy czas reakcji grupy interwencyjnej W związku z powyższym Zamawiający ustala następującą punktację dla oceny kryterium: a) czas reakcji do 5 minut – 10 pkt c) czas reakcji powyżej 5 do 7 minut – 8 pkt c) czas reakcji powyżej 7 do 9 minut – 6 pkt. d) czas reakcji powyżej 9 do 11 minut – 4 pkt. e) czas reakcji powyżej 11 do 13 minut – 2 pkt. f) czas reakcji powyżej 13 do 15 minut – 0 pkt. Najwyższą liczbę punktów w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej – dla poszczególnych ofert zostanie obliczone (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) wg następującego wzoru: Liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej - z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej =----------------------------------------------------------------- x 10% x 100 x waga kryterium Najwyższa liczba punktów przyznanych w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej - z ofert nie odrzuconych
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z budynku Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem
III.1
Cena
Waga:
90.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium - najniższa cena brutto - (90 pkt) otrzyma oferta zwierającą najniższą cenę brutto, a każda następną oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = ----------------------------------------------------------- x 90% x 100 x waga kryterium cena brutto badanej oferty
III.2
Czas reakcji grupy interwencyjnej
Waga:
10.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej - (10 pkt) otrzyma oferta oferująca najkrótszy czas reakcji grupy interwencyjnej W związku z powyższym Zamawiający ustala następującą punktację dla oceny kryterium: a) czas reakcji do 5 minut – 10 pkt c) czas reakcji powyżej 5 do 7 minut – 8 pkt c) czas reakcji powyżej 7 do 9 minut – 6 pkt. d) czas reakcji powyżej 9 do 11 minut – 4 pkt. e) czas reakcji powyżej 11 do 13 minut – 2 pkt. f) czas reakcji powyżej 13 do 15 minut – 0 pkt. Najwyższą liczbę punktów w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej – dla poszczególnych ofert zostanie obliczone (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) wg następującego wzoru: Liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej - z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej =----------------------------------------------------------------- x 10% x 100 x waga kryterium Najwyższa liczba punktów przyznanych w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej - z ofert nie odrzuconych
Usługa ochrona osób, obiektów i mienia Sądu Rejonowego w Zambrowie oraz monitorowanie sygnałów alarmowych z budynku Sądu Rejonowego w Zambrowie
IV.1
Cena
Waga:
90.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium - najniższa cena brutto - (90 pkt) otrzyma oferta zwierającą najniższą cenę brutto, a każda następną oferta odpowiednio mniejszą liczbę punktów (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) obliczona według następującego wzoru: najniższa cena brutto z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej = ---------------------------------------------------------------- x 90% x 100 x waga kryterium cena brutto badanej oferty
IV.2
Czas reakcji grupy interwencyjnej
Waga:
10.00
Najwyższą liczbę punktów w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej - (10 pkt) otrzyma oferta oferująca najkrótszy czas reakcji grupy interwencyjnej W związku z powyższym Zamawiający ustala następującą punktację dla oceny kryterium: a) czas reakcji do 5 minut – 10 pkt c) czas reakcji powyżej 5 do 7 minut – 8 pkt c) czas reakcji powyżej 7 do 9 minut – 6 pkt. d) czas reakcji powyżej 9 do 11 minut – 4 pkt. e) czas reakcji powyżej 11 do 13 minut – 2 pkt. f) czas reakcji powyżej 13 do 15 minut – 0 pkt. Najwyższą liczbę punktów w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej – dla poszczególnych ofert zostanie obliczone (z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku) wg następującego wzoru: Liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej - z ofert nie odrzuconych Ocena oferty badanej =----------------------------------------------------------------- x 10% x 100 x waga kryterium Najwyższa liczba punktów przyznanych w kryterium - czas reakcji grupy interwencyjnej - z ofert nie odrzuconych