Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2151-7/2021
Nazwa Postępowania
Wykonanie sieci okablowania strukturalnego w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, ul. Jasna 3
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Wykonanie sieci okablowania strukturalnego w budynku Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, ul. Jasna 3
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
Data ogłoszenia
19-11-2021
Termin składania ofert
06-12-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
06-12-2021 11:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zgodnie ze specyfikacją
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 000,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
256 405,74
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena brutto oferty
Waga:
60.00
Cena brutto oferty (w PLN)
1.2
termin gwarancji na okablowanie strukturalne
Waga:
40.00
termin gwarancji na okablowanie strukturalne (w latach)
Informacje dodatkowe
1.1
Wizja lokalna
Zamawiający informuje, że możliwe jest odbycie wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej ustala się na dzień 24 listopada 2021 r., godz. 11.00. Zbiórka zainteresowanych wykonawców odbędzie się w wejściu do budynku Sądu przy ul. Jasna 3. Wykonawcy są zobowiązani do przekazania najpóźniej do dnia 23 listopada 2021 r. do godz. 12.00. listy osób uczestniczących w wizji lokalnej, zawierającej: imię i nazwisko oraz nazwę firmy na adres: dyrektor@drawsko-pomorskie.sr.gov.pl. Zamawiający informuje, że odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej jest jedynie jego uprawnieniem. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy Wykonawca.