06-12-2021 13:56    Informacja z otwarcia ofert poprawiona
03-12-2021 14:20    Informacja z otwarcia ofert
03-12-2021 10:15    Informacja o kwocie zamówienia
Informacje ogólne
Numer Postępowania
3028-7.261.3.2021
Nazwa Postępowania
Świadczenie kompleksowych usług sprzątania w budynkach prokuratur okręgu piotrkowskiego
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Podstawowy art. 275 pkt 1
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2021/BZP 00284252/01
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90919200-4 - Usługi sprzątania biur
Data ogłoszenia
25-11-2021
Termin składania ofert
03-12-2021 10:00:00
Termin otwarcia ofert
03-12-2021 11:00:00
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający wymaga, aby wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 400.000,00 PLN
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń, o wartości nie mniejszej niż 350.000,00 zł każda.
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
1
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
505 100,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
100.00
Cena