Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP 226 - 6/19
Nazwa Postępowania
Najem urządzeń – samoobsługowych terminali płatniczych dla:Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 i ul. Warszawska 1, 26 – 600 RadomSądu Rejonowego w Lipsku, ul. Partyzantów 1, 27 – 300 LipskoSądu Rejonowego w Przysusze, Al. Jana Pawła II 11, 26 – 400 PrzysuchaSądu Rejonowego w Szydłowcu, Pl. M. Konopnickiej 7, 26 – 500 SzydłowiecSądu Rejonowego w Zwoleniu, ul. Moniuszki 6, 26 – 700 Zwoleńoraz Sądu Rejonowego, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
555643-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30144400-4 - Automaty do pobierania opłat
Data ogłoszenia
03-06-2019
Termin składania ofert
11-06-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
11-06-2019 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Najem urządzeń – samoobsługowych terminali płatniczych dla: Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 i ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom, Sądu Rejonowego w Lipsku, Sądu Rejonowego w Przysusze, Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Sądu Rejonowego w Zwoleniu
I.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
I.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał/wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: • co najmniej jedną, trwającą co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu dostawę obejmującą usługę najmu samoobsługowych terminali płatniczych i rozliczeń transakcji dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych dla: urzędów organów i innych instytucji administracji rządowej lub urzędów organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe) lub urzędów skarbowych lub Policji lub sądów lub jednostek organizacyjnych publicznej służby zdrowia.
I.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Najem urządzenia – samoobsługowego terminala płatniczego dla Sądu Rejonowego, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom
II.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał/wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: • co najmniej jedną, trwającą co najmniej 12 miesięcy w ramach jednego kontraktu dostawę obejmującą usługę najmu samoobsługowych terminali płatniczych i rozliczeń transakcji dokonywanych za pośrednictwem kart płatniczych dla: urzędów organów i innych instytucji administracji rządowej lub urzędów organów samorządu terytorialnego każdego stopnia (urzędy wojewódzkie, marszałkowskie, gminne i miejskie oraz starostwa powiatowe) lub urzędów skarbowych lub Policji lub sądów lub jednostek organizacyjnych publicznej służby zdrowia.
II.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
II.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Najem urządzeń – samoobsługowych terminali płatniczych dla: Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 i ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom, Sądu Rejonowego w Lipsku, Sądu Rejonowego w Przysusze, Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Sądu Rejonowego w Zwoleniu
I
Wadium
Kwota wadium (PLN):
4 000,00
Najem urządzenia – samoobsługowego terminala płatniczego dla Sądu Rejonowego, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom
II
Wadium
Kwota wadium (PLN):
750,00
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto)
Najem urządzeń – samoobsługowych terminali płatniczych dla: Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 i ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom, Sądu Rejonowego w Lipsku, Sądu Rejonowego w Przysusze, Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Sądu Rejonowego w Zwoleniu
I
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
295 200,00
Najem urządzenia – samoobsługowego terminala płatniczego dla Sądu Rejonowego, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom
II
Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia (brutto):
49 200,00
Kryteria oceny ofert
Najem urządzeń – samoobsługowych terminali płatniczych dla: Sądu Okręgowego w Radomiu, ul. Piłsudskiego 10 i ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom, Sądu Rejonowego w Lipsku, Sądu Rejonowego w Przysusze, Sądu Rejonowego w Szydłowcu i Sądu Rejonowego w Zwoleniu
I.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
I.1
Czas na usunięcie awarii
Waga:
40.00
Najem urządzenia – samoobsługowego terminala płatniczego dla Sądu Rejonowego, ul. Warszawska 1, 26 – 600 Radom
II.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
II.2
Czas na usunięcie awarii
Waga:
40.00