Informacje ogólne
Numer Postępowania
PN 1/2019
Nazwa Postępowania
Usługa polegającą na dzierżawie 158 szt. nowych urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek wraz ze świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej funkcjonalności wspartej usługą zdalnego monitoringu urządzeń, zgodnie z wymaganiami i warunkami zawartymi w SIWZ oraz samą usługę serwisowo-eksploatacyjną wspartą usługą zdalnego monitoringu urządzeń wielofunkcyjnych i drukarek o ile jest to możliwe dla 85 szt. aktualnie eksploatowanych urządzeń zamawiającego.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
2019/S 112-275272
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
79800000-2 - Usługi drukowania i powiązane
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
13-06-2019
Data ogłoszenia
14-06-2019
Termin składania ofert
25-07-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
25-07-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: a) wykonali dwie usługi polegające na wdrożeniu i serwisie sprzętu drukującego, kopiującego oraz skanującego wraz z sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych, systemem monitoringu stanu urządzeń oraz z serwisem dzierżawionych urządzeń o wartości brutto co najmniej 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) łącznie z czego żadna z nich nie może być mniejsza niż 200 000,00 zł. Dodatkowo jedna z wymienionych usług musi być wdrożona w połączeniu z oprogramowaniem Currenda w jakimkolwiek sądzie okręgowym, rejonowym, funkcjonalnym. b) Dysponują specjalistą ds. obsługi zleceń (co najmniej jedną osobę), który posiada wiedzę z zakresu obsługi i linii wsparcia dla użytkowników oraz z zakresu gromadzenia i przekazywania zgłoszeń serwisowych do II linii wsparcia. c) Dysponują specjalistą ds. serwisu (co najmniej 4 osób ), które: 1) każda z nich posiada co najmniej 2-letnie doświadczenie z zakresu II linii wsparcia w świadczeniu usługi serwisu urządzeń wielofunkcyjnych lub drukarek, systemu monitoringu stanu urządzeń, 2) każda z nich posiada umiejętności z zakresu realizowania czynności serwisowych dzierżawionych urządzeń i oprogramowania potwierdzone certyfikatem/certyfikatami lub innym oficjalnym zaświadczeniem technicznej znajomości tych urządzeń i oprogramowania, wystawionych przez producenta oferowanych urządzeń. Uwaga: Zamawiający nie dopuszcza łączenia ról/funkcji w zespole. Zamawiający wymaga zatrudnienia w/w osób na podstawie umowy o pracę. d) Wykonawca musi wykazać, że posiada Certyfikat ISO na poziomie min. 9001:2015 w zakresie serwisowania urządzeń drukujących, lub równoważny. Poprzez zwrot „równoważny” Zamawiający rozumie certyfikat wystawiony przez uprawniony niezależny podmiot, który to certyfikat potwierdza spełnienie normy charakteryzującej się cechami właściwymi dla normy wymienionej przez Zamawiającego
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
40 000,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
50.00
Ofert
1.5
Ilość marek urządzeń
Waga:
20.00
Za zadeklarowanie, jednej marki urządzenia – 20 pkt; dwóch marek urządzeń 10 pkt; trzech marek urządzeń 0 pkt.
1.3
Czas oddania do eksploatacji po naprawie przez serwis lub wymianie urządzenia
Waga:
10.00
do 6 godzin – 10 pkt powyżej 6 godz. do 10 godz. - 5 pkt powyżej 10 godz. do 16 godz. - 1 pkt
1.1
Termin dostawy i włączenie do eksploatacji urządzeń
Waga:
10.00
do 12 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca otrzyma 10 pkt. W przedziale: 13 – 18 dni otrzyma 5 pkt Powyżej 18 dni 0 pkt
1.4
Termin dostawy materiałów eksploatacyjnych (tonerów)
Waga:
10.00
1) dostarczenie nowego tonera przed czasem zużycia starego (np. obsługa urządzeń poprzez aplikację powiadamiającą o procentowym zużyciu) – 10 pkt 2) ten sam dzień roboczy – 5 pkt 3) następny dzień roboczy – 0 pkt