Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-7/2019
Nazwa Postępowania
Dostawa monitorów na rzecz sądów powszechnych obszaru apelacji krakowskiej i łódzkiej.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 116-284249
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30231300-0 - Monitory ekranowe
Termin składania ofert
22-07-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
22-07-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Monitor typ 2 ekran do 21,5” – standardowy
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał: - dot. części 1: co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł) brutto.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum: - dot. części 1: 60 000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy zł)
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Monitor typ 4 ekran 24 - 25” – powiększony
2.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum: - dot. części 2: 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł).
2.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał: - dot. części 2: co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł (słownie: dwieście tysięcy zł) brutto.
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Monitor typ 2 ekran do 21,5” – standardowy
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 700,00
Monitor typ 4 ekran 24 - 25” – powiększony
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
9 500,00
Kryteria oceny ofert
Monitor typ 2 ekran do 21,5” – standardowy
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Matryca typu IPS
Waga:
40.00
Monitor typ 4 ekran 24 - 25” – powiększony
2.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.3
matryca typu IPS
Waga:
20.00
2.2
regulacja wysokości co najmniej 150 mm
Waga:
20.00