Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-8/2019
Nazwa Postępowania
Dostawa drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz jednostek sądownictwa z obszaru apelacji krakowskiej, wrocławskiej i łódzkiej.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 116-284262
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30232100-5 - Drukarki i plotery
Termin składania ofert
02-08-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
02-08-2019 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Drukarka typ 1 – mono. laser. A4, Drukarka typ 5 – wydajna mono. laser. A4
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum: - dot. części 1: 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy zł). W przypadku składania oferty na obie części zamówienia, Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości równej sumie kwot wskazanych dla obu tych części zamówienia.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał: - dot. części 1: co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy zł) brutto.
Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 - A4 mono, Urządzenie wielofunkcyjne typ 3 – A3 mono.
2.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum: - dot. części 2: 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy zł). W przypadku składania oferty na obie części zamówienia, Wykonawca musi dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości równej sumie kwot wskazanych dla obu tych części zamówienia.
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał: - dot. części 2: co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 800 000 zł (słownie: osiemset tysięcy zł) brutto.
Wadium
Drukarka typ 1 – mono. laser. A4, Drukarka typ 5 – wydajna mono. laser. A4
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
50 000,00
Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 - A4 mono, Urządzenie wielofunkcyjne typ 3 – A3 mono.
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
48 000,00
Kryteria oceny ofert
Drukarka typ 1 – mono. laser. A4, Drukarka typ 5 – wydajna mono. laser. A4
1.2
cena
Waga:
60.00
1.1
kryteria jakościowe określone w SIWZ
Waga:
40.00
kryteria jakościowe odpowiednio dla Drukarka typ 1 – mono laser A4 i Drukarka typ 5 – wydajna mono laser A4 określone w SIWZ
Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 - A4 mono, Urządzenie wielofunkcyjne typ 3 – A3 mono.
2.1
Cena
Waga:
60.00
2.2
kryteria jakościowe określone w SIWZ
Waga:
40.00
kryteria jakościowe odpowiednio dla Urządzenie wielofunkcyjne typ 1 – A4 mono i Urządzenie wielofunkcyjne typ 3 – A3 mono określone w SIWZ