Informacje ogólne
Numer Postępowania
WZP-421-6/2019
Nazwa Postępowania
Dostawa komputerów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji krakowskiej i łódzkiej.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 116-284274
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30214000-2 - Stacje robocze
Termin składania ofert
23-07-2019 11:00:00
Termin otwarcia ofert
23-07-2019 11:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Część 1: Komputer stacjonarny typ 1 – standardowy
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum: - dot. części 1: 670 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał: - dot. części 1: co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 670 000,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto; Przez sprzęt komputerowy* Zamawiający rozumie komputery/terminale lub monitory lub laptopy/notebooki wraz z akcesoriami lub oprogramowaniem.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Część 2: Komputer AllinOne
2.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się posiadaniem środków finansowych lub zdolnością kredytową w wysokości minimum: - dot. części 2: 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
2.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się odpowiednim doświadczeniem, tj. Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, wykonał: - dot. części 2: co najmniej jedno zamówienie na dostawę sprzętu komputerowego* o wartości nie mniejszej niż 350 000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) brutto. Przez sprzęt komputerowy* Zamawiający rozumie komputery/terminale lub monitory lub laptopy/notebooki wraz z akcesoriami lub oprogramowaniem.
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
Część 1: Komputer stacjonarny typ 1 – standardowy
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
40 000,00
Część 2: Komputer AllinOne
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
20 000,00
Kryteria oceny ofert
Część 1: Komputer stacjonarny typ 1 – standardowy
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
Certyfikat TCO
Waga:
30.00
1.1
Wbudowany zasilacz
Waga:
10.00
Część 2: Komputer AllinOne
2.4
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.1
Certyfikat TCO
Waga:
20.00
2.3
Wbudowany zasilacz
Waga:
10.00
2.5
Dodatkowe złącze wyjściowe liniowe audio
Waga:
5.00
2.2
Złącza USB
Waga:
5.00