Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/11/19
Nazwa Postępowania
Usługa transportu drogowego polegającego na sukcesywnym przewożeniu akt sądowych oraz elementów wyposażenia pomieszczeń biurowo-technicznych, pomiędzy komórkami i jednostkami Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
563263-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego
Data ogłoszenia
28-06-2019
Termin składania ofert
11-07-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
11-07-2019 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
Czas realizacji zamówienia (R)
Waga:
20.00
Zamawiający wymaga, aby wykonawca realizował zamówienia maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych od momentu przekazania wykonawcy pisemnego „Polecenia Transportu”, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3 do umowy, faksem lub mailem. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - czas realizacji zamówienia w ciągu 1 dnia roboczego od momentu przekazania faksem lub mailem pisemnego „Polecenia Transportu” - 20 pkt, - czas realizacji zamówienia w ciągu 2 dni roboczych od momentu przekazania faksem lub mailem pisemnego „Polecenia Transportu” - 0 pkt. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym. W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy odpowiedniego okienka lub zaznaczy więcej niż jedno okienko w ust. 3 formularza ofertowego, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował maksymalny określony przez zamawiającego czas realizacji zamówienia (tj. 2 dni robocze od momentu przekazania pisemnego „Polecenia Transportu” wykonawcy faksem lub mailem), wówczas wykonawca w niniejszym kryterium (R) otrzyma 0 pkt. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
1.3
Posiadany potencjał techniczny wykorzystywany do realizacji zamówienia (T)
Waga:
20.00
Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował co najmniej jednym samochodem z nadwoziem typu kontener z windą, o ładowności* min. 750 kg oraz przestrzeni ładunkowej (kubaturze) min. 18 m3, przy czym maksymalne wymiary pojazdu muszą być dostosowane do wymiarów bram: wjazdowej - 3,40 m x 3,20 m (szerokość x wysokość) i wyjazdowej – 2,90 m x 3,50 m (szerokość x wysokość), o dowolnej dopuszczalnej masie całkowitej. * ładowność samochodu liczona jako różnica dopuszczalnej masy całkowitej samochodu minus masa własna samochodu. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - posiadanie przez wykonawcę 1 samochodu zgodnego z wymaganiami Zamawiającego wykorzystywanego do realizacji zamówienia - 0 pkt, - posiadanie przez wykonawcę 2 samochodów zgodnych z wymaganiami Zamawiającego wykorzystywanych do realizacji zamówienia - 20 pkt. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu ofertowym. Przy czym Zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, jeżeli wykonawca skieruje do realizacji zamówienia więcej niż 1 samochód o podanych powyżej parametrach. W przypadku, gdy wykonawca nie zaznaczy odpowiedniego okienka lub zaznaczy więcej niż jedno okienko w ust. 4 formularza ofertowego, zamawiający przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny określony przez zamawiającego potencjał techniczny wykorzystywany do realizacji zamówienia (tj. co najmniej jeden samochód z nadwoziem typu kontener z windą, o ładowności* min. 750 kg oraz przestrzeni ładunkowej (kubaturze) min. 18 m3, przy czym maksymalne wymiary pojazdu muszą być dostosowane do wymiarów bram: wjazdowej - 3,40 m x 3,20 m (szerokość x wysokość) i wyjazdowej – 2,90 m x 3,50 m (szerokość x wysokość) o dowolnej dopuszczalnej masie całkowitej, wówczas wykonawca w niniejszym kryterium (T) otrzyma 0 pkt. * ładowność samochodu liczona jako różnica dopuszczalnej masy całkowitej samochodu minus masa własna samochodu. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.