Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/12/19
Nazwa Postępowania
Usługa przeglądu, konserwacji i naprawy drzwi przeciwpożarowych w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
576101-N-2019 z dnia 2019-07-26 r.
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50413200-5 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu gaśniczego
Data ogłoszenia
26-07-2019
Termin składania ofert
23-08-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
23-08-2019 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunków znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunków znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
posiadane doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia
Waga:
40.00
Zamawiający przyzna punkty w niniejszym kryterium w przypadku, gdy wykonawca w ust. 4 formularza oferty oświadczy, że jedna z dwóch osób, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 2 lit. b specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skierowana do realizacji zamówienia w roli montera lub konserwatora posiada wyższe niż trzyletnie doświadczenie w zakresie konserwacji i napraw technicznych systemów zabezpieczeń obiektów m.in. drzwi przeciwpożarowych, W takim przypadku punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - posiadane doświadczenie powyżej 3 lat do 5 lat – 10,00 pkt, - posiadane doświadczenie powyżej 5 lat do 7 lat – 20,00 pkt, - posiadane doświadczenie powyżej 7 lat do 10 lat – 30,00 pkt, - posiadane doświadczenie powyżej 10 lat – 40,00 pkt. Wykonawca w ramach tego kryterium otrzyma maksymalnie 40,00 pkt. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w ust. 4 formularza ofertowego. Nie dopuszcza się wskazania innego okresu doświadczenia zawodowego niż wyrażonego w latach. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje doświadczenie wyrażone inaczej niż liczbowo w latach, zamawiający, jeśli będzie możliwe wyliczenie doświadczenia, przyjmie zaoferowaną pełną liczbę lat, w przypadku niepełnego roku z zaokrągleniem w dół, w innym przypadku przyjmie, że wykonawca wskazał minimalny wymagany przez zamawiającego okres doświadczenia dla osób skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, tj. co najmniej 3 lata. W przypadku niewskazania w ust. 4 formularza oferty żadnego okresu, Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca skieruje do realizacji usługi osobę posiadającą minimalne wymagane przez Zamawiającego doświadczenie i wówczas wykonawca w kryterium posiadane doświadczenie zawodowe osoby skierowanej do realizacji zamówienia otrzyma 0 pkt. W przypadku wskazania przez Wykonawcę więcej niż jednego okresu doświadczenia, Zamawiający przyjmie do oceny najniższy okres doświadczenia. W powyższym podkryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.