Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP 060 6/19
Nazwa Postępowania
Sukcesywne dostawy materiałów biurowych dla sądów powszechnych apelacji katowickiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
567694-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30190000-7 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
Data ogłoszenia
01-07-2019
Termin składania ofert
11-07-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
11-07-2019 10:15:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
wykazanie, że Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał lub wykonuje należycie co najmniej dwa zadania, każde na podstawie osobnej umowy, obejmujące dostawę materiałów biurowych (tj. kopert i/lub papieru i/lub różnego sprzętu i/lub artykułów biurowych) o wartości nie mniejszej niż 250.000,00 zł brutto* każde. W przypadku umów nadal trwających zadanie będzie uznane za spełniające postawiony warunek jeśli wartość wykonanych dostaw w ramach tego zadania, na dzień składania ofert, będzie nie mniejsza niż 250.000,00 zł brutto. * Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
14 500,00
Kryteria oceny ofert
1.4
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Minimalna kwota jednorazowego zamówienia
Waga:
15.00
Minimalna kwota jednorazowego zamówienia
1.3
Termin dostawy częściowej
Waga:
15.00
Termin dostawy częściowej
1.1
Minimalna częstotliwość jednorazowych zamówień
Waga:
10.00
Minimalna częstotliwość jednorazowych zamówień