Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/INW/13/19
Nazwa Postępowania
Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigu towarowego wraz z robotami towarzyszącymi na terenie dziedzińca południowego budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
568052-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45213316-1 - Roboty instalacyjne związane z przejściami
Data ogłoszenia
03-07-2019
Termin składania ofert
18-07-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
18-07-2019 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunku znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunku znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 800,00
Kryteria oceny ofert
1.2
Cena
Waga:
60.00
W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 60,00 pkt. Waga kryterium cena ofertowa za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (C) - 60%,
1.3
Najkrótszy czas reakcji serwisu i rozpoczęcia naprawy awarii, wady bądź usterki od chwili zawiadomienia przez zamawiającego
Waga:
25.00
Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane jedynie temu wykonawcy, który w Formularzu ofertowym wskaże oferowany czas reakcji serwisu i rozpoczęcia naprawy awarii, wady bądź usterki od chwili zawiadomienia przez zamawiającego. Przy czym zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, jeżeli wykonawca wskaże czas reakcji na poziomie poniżej 180 minut. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane jedynie temu wykonawcy, który w Formularzu ofertowym wskaże oferowany czas reakcji serwisu i rozpoczęcia naprawy od chwili zawiadomienia przez zamawiającego. Przy czym zamawiający przyzna punkty w tym kryterium, jeżeli wykonawca wskaże czas reakcji na poziomie poniżej 180 minut. Punkty w przedmiotowym kryterium zostaną przyznane jedynie temu wykonawcy, który w Formularzu ofertowym wskaże czas reakcji serwisu i rozpoczęcia naprawy awarii, wady bądź usterki od chwili zawiadomienia przez zamawiającego na poziomie poniżej 180 minut. Waga kryterium najkrótszy czas reakcji serwisu i rozpoczęcia naprawy awarii, wady bądź usterki od chwili zawiadomienia przez zamawiającego - 25%
1.1
Posiadane przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru
Waga:
15.00
Punkty w przedmiotowym kryterium Zamawiający przyzna w przypadku, gdy wykonawca w Formularzu ofertowym oświadczy, że osoba przez niego skierowana do realizacji zamówienia pełniąca funkcję kierownika budowy, o której mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 3 lit. b podlit. ba specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. osoba: - posiadająca uprawnienia do kierowania i nadzorowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, - wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, - posiadająca co najmniej 5 – letnie doświadczenie na budowie w kierowaniu i nadzorowaniu robotami budowlanymi w powyższym zakresie, nadto posiada kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, określone w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 2067 ze zm.), tj. uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 15,00 pkt. Waga kryterium posiadane przez osobę skierowaną do realizacji zamówienia kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru (K) - 15%.