Informacje ogólne
Numer Postępowania
SG.2153-6/2019
Nazwa Postępowania
„Remont części pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5” oraz „Remont części pomieszczeń budynków Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 oraz przy ul. Traugutta 4 wraz z remontem parkingu wewnętrznego Sądu Rejonowego w Słupcy”
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
570593-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
Data ogłoszenia
08-07-2019
Termin składania ofert
23-07-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
23-07-2019 10:15:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Remont części pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 150.000,00 zł. W przypadku składania ofert łącznie na obie części zamówienia – 300.000 zł.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowalnej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, b) Wykonawca zapewni by roboty instalacyjne były wykonywane pod nadzorem osób (kierowników robót) posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, c) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną robotę w zakresie remontu budynku użyteczności publicznej o wartości min. 150.000,00 zł. W przypadku składania ofert łącznie na wszystkie części zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: : a) dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowalnej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, b) Wykonawca zapewni by roboty instalacyjne były wykonywane pod nadzorem osób (kierowników robót) posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, c) Wykonawca zapewni by roboty elektryczne były wykonywane pod nadzorem osób (kierownika robót) posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, d) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną robotę w zakresie remontu budynku użyteczności publicznej o wartości min. 250.000,00 zł.
Remont części pomieszczeń budynków Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 oraz przy ul. Traugutta 4 wraz z remontem parkingu wewnętrznego Sądu Rejonowego w Słupcy
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowalnej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, b) Wykonawca zapewni by roboty elektryczne były wykonywane pod nadzorem osób (kierownika robót) posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, c) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną robotę w zakresie remontu budynku użyteczności publicznej o wartości min. 150.000,00 zł. W przypadku składania ofert łącznie na wszystkie części zamówienia warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: : a) dysponuje kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno–budowalnej albo odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, b) Wykonawca zapewni by roboty instalacyjne były wykonywane pod nadzorem osób (kierowników robót) posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, c) Wykonawca zapewni by roboty elektryczne były wykonywane pod nadzorem osób (kierownika robót) posiadających uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności, d) posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną robotę w zakresie remontu budynku użyteczności publicznej o wartości min. 250.000,00 zł.
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż: - w przypadku części II – 150.000,00 zł, - w przypadku składania ofert łącznie na obie części zamówienia – 300.000 zł
Wadium
Remont części pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 000,00
Remont części pomieszczeń budynków Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 oraz przy ul. Traugutta 4 wraz z remontem parkingu wewnętrznego Sądu Rejonowego w Słupcy
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
3 000,00
Kryteria oceny ofert
Remont części pomieszczeń w budynku Sądu Okręgowego w Koninie przy ul. Energetyka 5
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.3
Gwarancja
Waga:
20.00
1.2
Termin wykonania
Waga:
20.00
Remont części pomieszczeń budynków Sądu Rejonowego w Słupcy przy ul. Armii Krajowej 2 oraz przy ul. Traugutta 4 wraz z remontem parkingu wewnętrznego Sądu Rejonowego w Słupcy
2.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.3
Gwarancja
Waga:
20.00
2.2
Termin wykonania
Waga:
20.00