Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/OG/14/19
Nazwa Postępowania
„USŁUGA PROWADZENIA SZATNI W OBIEKTACH MIESZCZĄCYCH KOMÓRKI ORGANIZACYJNE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE”
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
575060-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
98341120-2 - Usługi portierskie
Data ogłoszenia
17-07-2019
Termin składania ofert
25-07-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
25-07-2019 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia szatni w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie, przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunków znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia szatni w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunków znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia szatni w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie, przy ul. Płockiej 9 i ul. Płockiej 5a w Warszawie.
3.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunków znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
3.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia szatni w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie, przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
1.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.1
wskaźnik zatrudnienia (Z):
Waga:
40.00
wskaźnik zatrudnienia (Z): ba) podkryterium - zatrudnienie osób bezrobotnych (B): - wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym postępowaniu skieruje do realizacji wszystkie osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.). bb) podkryterium – wiek zatrudnionych osób (L): - wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym postępowaniu wszystkie osoby skierowane do realizacji będą w wieku do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia. Ocena ofert w ramach tego kryterium - wskaźnik zatrudnienia - zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do skreślenia w formularzu ofertowym odpowiednio „tak” lub „nie”. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy „tak” lub „nie” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób bezrobotnej/ych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) oraz bez udziału osoby/ób będącej/ych osobą/ami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium. Jednocześnie zamawiający informuje, iż w zakresie części I,II, III zamówienia zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ww. osoby muszą być zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę, na pełny etat. Łączna liczba punków w kryterium wskaźnik zatrudnienia (Z) stanowi sumę punktów podkryteriów B, L. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia szatni w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie, przy ul. Czerniakowskiej 100 w Warszawie
2.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.2
wskaźnik zatrudnienia (Z)
Waga:
40.00
wskaźnik zatrudnienia (Z): ba) podkryterium - zatrudnienie osób bezrobotnych (B): - wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym postępowaniu skieruje do realizacji wszystkie osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.). bb) podkryterium – wiek zatrudnionych osób (L): - wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym postępowaniu wszystkie osoby skierowane do realizacji będą w wieku do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia. Ocena ofert w ramach tego kryterium - wskaźnik zatrudnienia - zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do skreślenia w formularzu ofertowym odpowiednio „tak” lub „nie”. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy „tak” lub „nie” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób bezrobotnej/ych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) oraz bez udziału osoby/ób będącej/ych osobą/ami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium. Jednocześnie zamawiający informuje, iż w zakresie części I,II, III zamówienia zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ww. osoby muszą być zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę, na pełny etat. Łączna liczba punków w kryterium wskaźnik zatrudnienia (Z) stanowi sumę punktów podkryteriów B, L. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.
Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia szatni w obiektach mieszczących komórki organizacyjne Sądu Okręgowego w Warszawie, przy ul. Płockiej 9 i ul. Płockiej 5a w Warszawie.
3.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
3.1
wskaźnik zatrudnienia (Z)
Waga:
40.00
wskaźnik zatrudnienia (Z): ba) podkryterium - zatrudnienie osób bezrobotnych (B): - wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym postępowaniu skieruje do realizacji wszystkie osoby bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.). bb) podkryterium – wiek zatrudnionych osób (L): - wykonawca otrzyma 20 pkt w przypadku oświadczenia, że w niniejszym postępowaniu wszystkie osoby skierowane do realizacji będą w wieku do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia. Ocena ofert w ramach tego kryterium - wskaźnik zatrudnienia - zostanie przeprowadzona na podstawie informacji wskazanych przez wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. wykonawca zobowiązany będzie do skreślenia w formularzu ofertowym odpowiednio „tak” lub „nie”. W przypadku, gdy wykonawca w formularzu ofertowym nie zaznaczy „tak” lub „nie” zamawiający uzna, iż wykonawca niniejsze zamówienie będzie realizował bez udziału osoby/ób bezrobotnej/ych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.) oraz bez udziału osoby/ób będącej/ych osobą/ami do 30 roku życia lub po ukończeniu 50 roku życia, w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym kryterium. Jednocześnie zamawiający informuje, iż w zakresie części I,II, III zamówienia zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, ww. osoby muszą być zatrudnione przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę, na pełny etat. Łączna liczba punków w kryterium wskaźnik zatrudnienia (Z) stanowi sumę punktów podkryteriów B, L. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 40 pkt.