Informacje ogólne
Numer Postępowania
SG.2153-5/2019
Nazwa Postępowania
Remont sieci teleinformatycznej oraz instalacji elektrycznej zasilania dedykowanego i gwarantowanego w budynku Sądu Okręgowego w Koninie wraz z dostawą i montażem instalacji Stałego Urządzenia Gaśniczego (SUG), zasilacza awaryjnego UPS i urządzeń klimatyzacyjnych oraz wykonywanie w okresie gwarancji przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych SUG, zasilacza awaryjnego UPS i urządzeń klimatyzacyjnych
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Data ogłoszenia
16-07-2019
Termin składania ofert
31-07-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
31-07-2019 10:15:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - dysponuje kierownikiem budowy posiadającym prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; - dysponuje kierownikiem robót posiadającym prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych; - dysponuje kierownikiem robót posiadającym prawo do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, tj. uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 t.j.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów w zakresie odpowiadającym uprawnieniom w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń; - posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum dwa zadania w zakresie montażu sieci teleinformatycznej oraz instalacji elektrycznej zasilania dedykowanego i gwarantowanego o wartości min. 500.000,00 zł każda lub jedno zadanie w powyższym zakresie o wartości min. 1.000.000,00 zł.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wartość nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
25 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Gwarancja na roboty budowlane i dostawy (system klimatyzacji, SUG, UPS)
Waga:
20.00
Gwarancja na roboty budowlane i dostawy (system klimatyzacji, SUG, UPS)
1.3
Termin wykonania
Waga:
20.00
Termin wykonania