Informacje ogólne
Numer Postępowania
I.391.2.2019
Nazwa Postępowania
Dostawa i montaż mebli na potrzeby Sądu Rejonowego w Kartuzach
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 138-339150
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
39100000-3 - Meble
Data ogłoszenia
19-07-2019
Termin składania ofert
19-08-2019 12:00:00
Termin otwarcia ofert
19-08-2019 12:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1 pkt.2 w związku z art.22 ust.1a i ust.1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące: 1. zdolności technicznej lub zawodowej, zapewniającej wykonanie zamówienia; a. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wykonanie w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw, polegających na dostawie wraz z montażem wyposażenia meblowego odpowiadającego swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, w tym: – co najmniej 1 dostawa w zakresie dostawy biurek, stołów, kontenerów i szaf, o wartości minimum 800.000,00 PLN (słownie: osiemset tysięcy złotych) każda, oraz – co najmniej 1 dostawa w zakresie krzeseł i foteli obrotowych, o wartości minimum 400.000,00 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych) każda. Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku udokumentowania doświadczenia w realizacji co najmniej 1 dostawy asortymentu zawierającego oba ww zakresy poszczególnych dostaw o łącznej minimalnej wartości 1.200.000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. b. Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami, które będą wykonywać zamówienie (skierowanymi do bezpośredniej realizacji przedmiotowego zamówienia) posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania przedmiotowego zamówienia tj. dysponowanie co najmniej 2 (dwoma) pracownikami, skierowanymi do montażu wyposażenia meblowego przedmiotowego zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz do świadczenia usług serwisowych, posiadającymi wynikający z jednego kontraktu co najmniej 6-cio miesięczny staż pracy, polegającej na świadczeniu usług serwisowych wyposażenia meblowego, nabyty w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, każdy.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający wymogi art.22 ust.1 pkt.2 w związku z art.22 ust.1a i ust.1b ustawy Pzp, tj. Wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki dotyczące: 1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia; a. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Przy ocenie spełniania tego warunku udziału przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) wielkości stanowiące o spełnianiu warunku musi spełnić co najmniej jeden z tych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wartości potwierdzające spełnianie warunku podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień wystawienia dokumentu, podając datę i kurs. b. Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych); W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) dokumenty składa, co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.
Kryteria oceny ofert
1.5
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.4
jakość
Waga:
20.00
1.2
termin realizacji
Waga:
10.00
1.3
gwarancja
Waga:
5.00
1.1
serwis
Waga:
5.00