Informacje ogólne
Numer Postępowania
A-220-5/18
Nazwa Postępowania
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, komunikacji, pokoi gościnnych i posesji w budynkach Sądu Rejonowego w Augustowie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Numer ogłoszenia
657263-N-2018
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
90910000-9 - Usługi sprzątania
Data ogłoszenia
04-12-2018
Termin składania ofert
12-12-2018 10:00:00
Termin otwarcia ofert
12-12-2018 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, komunikacji, pokoi gościnnych w budynkach Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59 i ul. 3 Maja 43 w Augustowie
1.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
1.3 W zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w sposób należyty, co najmniej trzy usługi w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, komunikacji, pokoi gościnnych o powierzchni co najmniej 2.000 m kw i o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł brutto. b) wykazał, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym: 2 - 4 osoby posiadającymi: - aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające je do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności co najmniej „zastrzeżone” z zastrzeżeniem art. 34 ust.1 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412 j.t.) lub wobec których rozpoczęto procedurę dopuszczenia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz - aktualne świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. Uwaga: Jeżeli osoby, wobec których rozpoczęto procedurę dopuszczenia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” nie uzyskają wymaganych kwalifikacji, wówczas Wykonawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego oraz do realizacji zamówienia deleguje osobę posiadającą ww. poświadczenie.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
1.1 W zakresie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 4 ppkt. 4.1. i 4.2. SIWZ.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
1.2 W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł.
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, komunikacji w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Konarskiego 23B w Sejnach oraz utrzymania porządku na posesji przed budynkiem Sądu
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
1.3 W zakresie warunku dotyczącego zdolności zawodowej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca: a) wykazał, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w sposób należyty, co najmniej trzy usługi w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, komunikacji, pokoi gościnnych o powierzchni co najmniej 2.000 m kw. i o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 zł brutto, b) wykazał, że dysponuje następującym potencjałem kadrowym: 1 - 2 osoby posiadającymi: - aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające je do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajności co najmniej „zastrzeżone” z zastrzeżeniem art. 34 ust.1 ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2018.412 j.t.) lub wobec których rozpoczęto procedurę dopuszczenia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” oraz - aktualne świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych. Uwaga: Jeżeli osoby, wobec których rozpoczęto procedurę dopuszczenia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone” nie uzyskają wymaganych kwalifikacji, wówczas Wykonawca niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego oraz do realizacji zamówienia deleguje osobę posiadającą ww. poświadczenie.
2.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
1.1 W zakresie warunku dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający wymaga dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX pkt. 4 ppkt. 4.1. i 4.2. SIWZ.
2.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
1.2 W zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 100.000,00 zł.
Kryteria oceny ofert
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, komunikacji, pokoi gościnnych w budynkach Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Młyńskiej 59 i ul. 3 Maja 43 w Augustowie
1.3
Cena
Waga:
60.00
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
1.1
Kryterium jakości
Waga:
20.00
Zobowiązanie Wykonawcy do wyznaczenia stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonanej usługi
1.2
Techniczne
Waga:
20.00
Wyposażenie pracowników bezpośrednio wykonujących usługę w fartuchy ochronne z nadrukiem firmy oraz w nowe odkurzacze przemysłowe
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń biurowych, sanitarnych, komunikacji w budynku Sądu Rejonowego w Augustowie przy ul. Konarskiego 23B w Sejnach oraz utrzymania porządku na posesji przed budynkiem Sądu
2.1
Cena
Waga:
60.00
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
2.3
Kryterium jakości
Waga:
20.00
Zobowiązanie Wykonawcy do wyznaczenia stałego koordynatora sprawdzającego jakość wykonanej usługi
2.2
Techniczne
Waga:
20.00
Wyposażenie pracowników bezpośrednio wykonujących usługę w fartuchy ochronne z nadrukiem firmy oraz w nowe odkurzacze przemysłowe