Informacje ogólne
Numer Postępowania
G-241-18/19
Nazwa Postępowania
Dostawa komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów do sądów apelacji białostockiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający specyfikację techniczną w podziale na poszczególne części zamówienia oraz ilości urządzeń dostarczanych w ramach zamówienia do poszczególnych lokalizacji w rozbiciu na poszczególne części określono w załącznik nr 6 do SIWZ a lokalizacje dostaw w załączniku nr 7 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 156-384786
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30200000-1 - Urządzenia komputerowe
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
09-08-2019
Data ogłoszenia
14-08-2019
Termin składania ofert
16-09-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
16-09-2019 10:00:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Tak
Warunki udziału
Dostawa komputerów typu 1
1 .1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 1 zamówienia na sumę gwarancyjną 700 000,00 złotych. W sytuacji gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które wykonawca składa ofertę .
1 .2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1 .3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 1 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 700 000,00 złotych
Dostawa komputerów typu 1 wersja 1
2.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 2 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku dla części największej zamówienia, spośród tych na które składa ofertę.
2.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 2 zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które Wykonawca składa ofertę .
2.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa komputerów All In One typu 1
3.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 3 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 700 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku dla części największej zamówienia, spośród tych na które składa ofertę.
3.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
3.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 3 zamówienia na sumę gwarancyjną 700 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które Wykonawca składa ofertę .
Dostawa komputerów przenośnych typu 1 (standardowy)
4.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 4 zamówienia na sumę gwarancyjną 950 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które Wykonawca składa ofertę .
4.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 4 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 950 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku dla części największej zamówienia, spośród tych na które składa ofertę.
4.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa komputerów przenośnych typu 2 (ponadstandardowy)
5.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 5 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku dla części największej zamówienia, spośród tych na które składa ofertę.
5.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 5 zamówienia na sumę gwarancyjną 100 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które Wykonawca składa ofertę .
5.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa monitorów typu 2
6.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 6 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 20 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku dla części największej zamówienia, spośród tych na które składa ofertę.
6.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 6 zamówienia na sumę gwarancyjną 20 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które Wykonawca składa ofertę .
6.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Dostawa monitorów typu 4
7.1
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 7 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 60 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku dla części największej zamówienia, spośród tych na które składa ofertę.
7.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
7.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 7 zamówienia na sumę gwarancyjną 60 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które Wykonawca składa ofertę .
Dostawa monitorów typu 4 wersja 1
8.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
8.2
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania odpowiedniej sytuacji finansowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: w części 8 zamówienia na sumę gwarancyjną 40 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzenia działalności jest łączną sumą kwot ubezpieczenia dla części, na które Wykonawca składa ofertę .
8.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający uzna warunek dotyczący posiadania zdolności zawodowej za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną dostawę rodzajów urządzeń będących przedmiotem zamówienia: w części 8 zamówienia na sumę nie mniejszą niż 40 000,00 złotych. W sytuacji gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia wystarczającym będzie wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunku dla części największej zamówienia, spośród tych na które składa ofertę.
Wadium
Dostawa komputerów typu 1
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
14 000,00
Dostawa komputerów typu 1 wersja 1
2
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 000,00
Dostawa komputerów All In One typu 1
3
Wadium
Kwota wadium (PLN):
14 000,00
Dostawa komputerów przenośnych typu 1 (standardowy)
4
Wadium
Kwota wadium (PLN):
19 000,00
Dostawa komputerów przenośnych typu 2 (ponadstandardowy)
5
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 000,00
Dostawa monitorów typu 2
6
Wadium
Kwota wadium (PLN):
4 000,00
Dostawa monitorów typu 4
7
Wadium
Kwota wadium (PLN):
1 200,00
Dostawa monitorów typu 4 wersja 1
8
Wadium
Kwota wadium (PLN):
800,00
Kryteria oceny ofert
Dostawa komputerów typu 1
1 .1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1 .4
okres gwarancji
Waga:
20.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 20 punktów dla każdej części zamówienia .
1 .3
Posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO
Waga:
15.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania przez zaoferowane urządzenie certyfikatu TCO. W razie braku deklaracji dotyczącej wymienionych certyfikatów lub potwierdzenie ich braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
1 .2
Wbudowana w BIOS funkcjonalność umożliwiająca bezpieczne usuwanie danych z dysków SSD
Waga:
5.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania wbudowanej w BIOS funkcjonalność umożliwiającej bezpieczne usunięcie danych z dysków SSD i HDD przyzna 5 punktów. W razie braku deklaracji dotyczącej posiadania wymienionej funkcjonalności BIOS lub potwierdzenie jej braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
Dostawa komputerów typu 1 wersja 1
2.4
Cena
Waga:
60.00
Cena
2.1
okres gwarancji
Waga:
20.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 20 punktów dla każdej części zamówienia .
2.2
Posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO
Waga:
15.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania przez zaoferowane urządzenie certyfikatu TCO. W razie braku deklaracji dotyczącej wymienionych certyfikatów lub potwierdzenie ich braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
2.3
Wbudowana w BIOS funkcjonalność umożliwiająca bezpieczne usuwanie danych z dysków SSD
Waga:
5.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania wbudowanej w BIOS funkcjonalność umożliwiającej bezpieczne usunięcie danych z dysków SSD i HDD przyzna 5 punktów. W razie braku deklaracji dotyczącej posiadania wymienionej funkcjonalności BIOS lub potwierdzenie jej braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
Dostawa komputerów All In One typu 1
3.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
3.2
okres gwarancji
Waga:
20.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 20 punktów dla każdej części zamówienia .
3.3
Posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO lub minimum EPEAT Silver
Waga:
15.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania przez zaoferowane urządzenie certyfikatu TCO lub posiadania przez to urządzenie certyfikatu minimum EPEAT Silver przyzna 15 punktów. W razie braku deklaracji dotyczącej wymienionych certyfikatów lub potwierdzenie ich braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
3.4
Wbudowana w BIOS funkcjonalność umożliwiająca bezpieczne usunięcie danych z dysków SSD
Waga:
5.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania wbudowanej w BIOS funkcjonalność umożliwiającej bezpieczne usunięcie danych z dysków SSD i HDD przyzna 5 punktów. W razie braku deklaracji dotyczącej posiadania wymienionej funkcjonalności BIOS lub potwierdzenie jej braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
Dostawa komputerów przenośnych typu 1 (standardowy)
4.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
4.3
okres gwarancji
Waga:
20.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, oddzielnie dla każdej części, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 20 punktów dla każdej części zamówienia .
4.2
Posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO
Waga:
15.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania przez zaoferowane urządzenie certyfikatu TCO. W razie braku deklaracji dotyczącej wymienionych certyfikatów lub potwierdzenie ich braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
4.4
Wbudowana w BIOS funkcjonalność umożliwiająca bezpieczne usunięcie danych z dysków SSD
Waga:
5.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania wbudowanej w BIOS funkcjonalność umożliwiającej bezpieczne usunięcie danych z dysków SSD przyzna 5 punktów. W razie braku deklaracji dotyczącej posiadania wymienionej funkcjonalności BIOS lub potwierdzenie jej braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
Dostawa komputerów przenośnych typu 2 (ponadstandardowy)
5.2
Cena
Waga:
60.00
Cena
5.3
okres gwarancji
Waga:
20.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, oddzielnie dla każdej części, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 20 punktów dla każdej części zamówienia .
5.4
Posiadanie przez zaoferowany komputer certyfikatu TCO
Waga:
15.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania przez zaoferowane urządzenie certyfikatu TCO. W razie braku deklaracji dotyczącej wymienionych certyfikatów lub potwierdzenie ich braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
5.1
Wbudowana w BIOS funkcjonalność umożliwiająca bezpieczne usunięcie danych z dysków SSD
Waga:
5.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania wbudowanej w BIOS funkcjonalność umożliwiającej bezpieczne usunięcie danych z dysków SSD przyzna 5 punktów. W razie braku deklaracji dotyczącej posiadania wymienionej funkcjonalności BIOS lub potwierdzenie jej braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
Dostawa monitorów typu 2
6.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
6.1
okres gwarancji
Waga:
20.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, oddzielnie dla każdej części, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 20 punktów dla każdej części zamówienia .
6.2
Posiadanie przez zaoferowany monitor certyfikatu TCO
Waga:
20.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania przez zaoferowane urządzenie certyfikatu TCO przyzna 20 punktów. W razie braku deklaracji dotyczącej wymienionego certyfikatu lub potwierdzenie jego braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
Dostawa monitorów typu 4
7.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
7.2
okres gwarancji
Waga:
20.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, oddzielnie dla każdej części, wykonawca otrzyma 2 punkty . Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 20 punktów dla każdej części zamówienia .
7.3
Posiadanie przez zaoferowany monitor certyfikatu TCO
Waga:
20.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania przez zaoferowane urządzenie certyfikatu TCO przyzna 20 punktów. W razie braku deklaracji dotyczącej wymienionego certyfikatu lub potwierdzenie jego braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.
Dostawa monitorów typu 4 wersja 1
8.3
Cena
Waga:
60.00
Cena
8.2
okres gwarancji
Waga:
20.00
Za każdy miesiąc wydłużenia wymaganego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 SIWZ- wymaganego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia, oddzielnie dla każdej części, wykonawca otrzyma 2 punkty.Maksymalna ilość punktów w wymienionym kryterium - 20 punktów dla każdej części zamówienia .
8.1
Posiadanie przez zaoferowany monitor certyfikatu TCO
Waga:
20.00
Oceniając ofertę w ramach tego kryterium Zamawiający na podstawie zadeklarowanego w formularzu ofertowym Wykonawcy posiadania przez zaoferowane urządzenie certyfikatu TCO przyzna 20 punktów. W razie braku deklaracji dotyczącej wymienionego certyfikatu lub potwierdzenie jego braku dla proponowanego urządzenia ,we wskazanym kryterium nie zostaną przyznane punkty.