Zamawiający zawiadamia, że w systemie opublikowano odpowiedź na pytanie Wykonawcy.
Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zp 2130-203/19
Nazwa Postępowania
Dostawa komputerów stacjonarnych oraz monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich komputerów stacjonarnych oraz monitorów na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Ilość sprzętu do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 154-379364
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30214000-2 - Stacje robocze
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
07-08-2019
Data ogłoszenia
12-08-2019
Termin składania ofert
16-09-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
16-09-2019 10:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
•Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie dostawy sprzętu komputerowego w postaci komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów i zestawów komputerowych, rozumiane jako wiele zamówień/umów, obejmujących dostawę ww. sprzętu komputerowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 650 000 zł netto*. * Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
25 000,00
Kryteria oceny ofert
1.3
Cena
Waga:
50.00
Cena
1.6
Certyfikat TCO
Waga:
20.00
W kryterium CERTYFIKAT TCO Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o publikację na stronie http://tcocertified.com/product-finder/ Zamawiający oceni oferty w kryterium CERTYFIKAT TCO w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał CERTYFIKAT TCO, to TCO = 20 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał CERTYFIKATU TCO, to TCO = 0 pkt;
1.2
TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC
Waga:
12.00
W kryterium TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC (Typical Electricity Consumption) Zamawiający dokona oceny oferty: w przypadku komputera w oparciu o publikację na stronie www.energystar.gov gdzie badanym parametrem będzie TEC of Model (kWh) lub https://ec.europa.eu/energy/en/energy-star gdzie badanym parametrem będzie TEC [kWh/year] oraz w przypadku monitora w oparciu o publikację na stronie www.energystar.gov gdzie badanym parametrem będzie Monitor Total Energy Consumption at 115 Volts (kWh/yr) lub https://ec.europa.eu/energy/en/energy-star gdzie badanym parametrem będzie Total Energy Consumption (kWh). Powyższe wartości zużycia energii elektryczne komputera i monitora zostaną zsumowane. Zamawiający oceni oferty w kryterium TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ –TEC w oparciu o następującą punktację: jeżeli TEC (TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ) jest równy lub mniejszy niż 110,0 kWh, to TEC = 12 pkt, jeżeli TEC (TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ) jest większy niż 110,0 kWh i równy lub mniejszy niż 120,0 kWh, to TEC = 9 pkt, jeżeli TEC (TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ) jest większy niż 120,0 kWh i równy lub mniejszy niż 130,0 kWh, to TEC = 6 pkt, jeżeli TEC (TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ) jest większy niż 130,0 kWh i równy lub mniejszy niż 140,0 kWh, to TEC = 3 pkt, jeżeli TEC (TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ) jest większy niż 140,0 kWh, to TEC = 0 pkt;
1.7
WBUDOWANE W OBUDOWĘ 2 ZŁĄCZA PS/2
Waga:
5.00
W kryterium WBUDOWANE W OBUDOWĘ 2 ZŁĄCZA PS/2 Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający oceni oferty w kryterium WBUDOWANE W OBUDOWĘ 2 ZŁĄCZA PS/2 w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał WBUDOWANE W OBUDOWĘ 2 ZŁĄCZA PS/2, to P = 5 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał WBUDOWANYCH W OBUDOWĘ 2 ZŁĄCZ PS/2, to P = 0 pkt.
1.1
WYDAJNOŚĆ PROCESORA
Waga:
5.00
W kryterium WYDAJNOŚĆ PROCESORA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o złożony wraz z ofertą Formularz porównawczy oraz wyniki testów procesorów będących załącznikiem do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, gdzie badanym parametrem będą dane z drugiej kolumny. Zamawiający oceni oferty w kryterium WYDAJNOŚĆ PROCESORA w oparciu o następującą punktację: jeżeli WYDAJNOŚĆ PROCESORA jest większa niż 9000 punktów, to WP = 5 pkt, jeżeli WYDAJNOŚĆ PROCESORA jest większa niż 8000 punktów i równa lub mniejsza niż 9000 punktów, to WP = 0 pkt
1.4
WBUDOWANA W BIOS FUNKCJONALNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCA BEZPIECZNE USUWANIE DANYCH Z ZAOFEROWANYCH DYSKÓW
Waga:
4.00
W kryterium WBUDOWANA W BIOS FUNKCJONALNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCA BEZPIECZNE USUWANIE DANYCH Z ZAOFEROWANYCH DYSKÓW Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający oceni oferty w kryterium WBUDOWANA W BIOS FUNKCJONALNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCA BEZPIECZNE USUWANIE DANYCH Z ZAOFEROWANYCH DYSKÓW w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał WBUDOWANĄ W BIOS FUNKCJONALNOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCĄ BEZPIECZNE USUWANIE DANYCH Z ZAOFEROWANYCH DYSKÓW, to B = 4 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał WBUDOWANEJ W BIOS FUNKCJONALNOŚCI UMOŻLIWIAJĄCEJ BEZPIECZNE USUWANIE DANYCH Z ZAOFEROWANYCH DYSKÓW, to B = 0 pkt.
1.5
ZINTEGROWANE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ MINIMUM 3 ZŁĄCZA M.2 Z CZEGO MINIMUM 2 ZŁĄCZA W STANDARDZIE 2280
Waga:
4.00
W kryterium ZINTEGROWANE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ MINIMUM 3 ZŁĄCZA M.2 Z CZEGO MINIMUM 2 ZŁĄCZA W STANDARDZIE 2280 Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający oceni oferty w kryterium ZINTEGROWANE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ MINIMUM 3 ZŁĄCZA M.2 Z CZEGO MINIMUM 2 ZŁĄCZA W STANDARDZIE 2280 w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał ZINTEGROWANE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ MINIMUM 3 ZŁĄCZA M.2 Z CZEGO MINIMUM 2 ZŁĄCZA W STANDARDZIE 2280, to M = 4 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał ZINTEGROWANYCH Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ MINIMUM 3 ZŁĄCZA M.2 Z CZEGO MINIMUM 2 ZŁĄCZA W STANDARDZIE 2280, to M = 0 pkt.