Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zp 2130-204/19
Nazwa Postępowania
Dostawa komputerów stacjonarnych typu All in One na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych i nieobciążonych prawami osób trzecich komputerów stacjonarnych typu All in One na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Ilość sprzętu do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 155-381695
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30214000-2 - Stacje robocze
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
08-08-2019
Data ogłoszenia
13-08-2019
Termin składania ofert
17-09-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
17-09-2019 10:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie dostawy sprzętu komputerowego w postaci komputerów stacjonarnych, komputerów przenośnych, monitorów i zestawów komputerowych, rozumiane jako wiele zamówień/umów, obejmujących dostawę ww. sprzętu komputerowego o łącznej wartości nie mniejszej niż 700 000 zł netto*. * Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.3
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
30 000,00
Kryteria oceny ofert
1.9
Cena
Waga:
50.00
Cena
1.7
CERTYFIKAT TCO
Waga:
20.00
W kryterium CERTYFIKAT TCO Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o publikację na stronie http://tcocertified.com/product-finder/ Zamawiający oceni oferty w kryterium CERTYFIKAT TCO w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał CERTYFIKAT TCO, to TCO = 20 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał CERTYFIKATU TCO, to TCO = 0 pkt;
1.4
TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC
Waga:
6.00
W kryterium TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ – TEC (Typical Electricity Consumption) zaoferowanego modelu komputera Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o publikację na stronie www.energystar.gov gdzie badanym parametrem będzie TEC of Model (kWh) lub https://ec.europa.eu/energy/en/energy-star gdzie badanym parametrem będzie TEC [kWh/year]. Zamawiający wymaga minimum zgodności płyty głównej, zasilacza oraz wyświetlacza. Zamawiający oceni oferty w kryterium TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ –TEC w oparciu o następującą punktację: jeżeli TEC (TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ) jest mniejszy niż 80,0 kWh, to TEC = 6 pkt, jeżeli TEC (TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ) jest równy lub większy niż 80,0 kWh i mniejszy niż 110,0 kWh, to TEC = 3 pkt, jeżeli TEC (TYPOWE ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ) jest równy lub większy niż 110,0 kWh, to TEC = 0 pkt,
1.5
WBUDOWANE W OBUDOWĘ DODATKOWE WEJŚCIE CYFROWE GRAFICZNE
Waga:
5.00
W kryterium WBUDOWANE W OBUDOWĘ DODATKOWE WEJŚCIE CYFROWE GRAFICZNE Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający oceni oferty w kryterium WBUDOWANE W OBUDOWĘ DODATKOWE WEJŚCIE CYFROWE GRAFICZNE w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał WBUDOWANE W OBUDOWĘ DODATKOWE WEJŚCIE CYFROWE GRAFICZNE, to G = 5 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał WBUDOWANEGO W OBUDOWĘ DODATKOWEGO WEJŚCIA CYFROWEGO GRAFICZNEGO, to G = 0 pkt.
1.2
WYDAJNOŚĆ PROCESORA
Waga:
5.00
W kryterium WYDAJNOŚĆ PROCESORA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o złożony wraz z ofertą Formularz porównawczy oraz wyniki testów procesorów będących załącznikiem do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, gdzie badanym parametrem będą dane z drugiej kolumny. Zamawiający oceni oferty w kryterium WYDAJNOŚĆ PROCESORA w oparciu o następującą punktację: jeżeli WYDAJNOŚĆ PROCESORA jest większa niż 9000 punktów, to WP = 5 pkt, jeżeli WYDAJNOŚĆ PROCESORA jest większa niż 8000 punktów i równa lub mniejsza niż 9000 punktów, to WP = 0 pkt;
1.1
SPRAWNOŚĆ WBUDOWANEGO ZASILACZA
Waga:
4.00
W kryterium SPRAWNOŚĆ WBUDOWANEGO ZASILACZA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający będzie weryfikował SPRAWNOŚĆ WBUDOWANEGO ZASILACZA przy 50% obciążeniu. Zamawiający oceni oferty w kryterium SPRAWNOŚĆ WBUDOWANEGO ZASILACZA w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał SPRAWNOŚĆ WBUDOWANEGO ZASILACZA równą lub większą niż 92%, to Z = 4 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał SPRAWNOŚCI WBUDOWANEGO ZASILACZA równej lub większej niż 90% i mniejszej niż 92%, to Z = 0 pkt.
1.3
ZINTEGROWANE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ DODATKOWE WOLNE ZŁĄCZE M.2 W STANDARDZIE 2280
Waga:
4.00
W kryterium ZINTEGROWANE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ DODATKOWE WOLNE ZŁĄCZE M.2 W STANDARDZIE 2280 Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający oceni oferty w kryterium ZINTEGROWANE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ DODATKOWE WOLNE ZŁĄCZE M.2 W STANDARDZIE 2280 w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał ZINTEGROWANE Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ DODATKOWE WOLNE ZŁĄCZE M.2 W STANDARDZIE 2280, to M = 4 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał ZINTEGROWANEGO Z PŁYTĄ GŁÓWNĄ DODATKOWEGO WOLNEGO ZŁĄCZE M.2 W STANDARDZIE 2280, to M = 0 pkt.
1.8
WBUDOWANE W OBUDOWĘ DODATKOWE ZŁĄCZE USB 3.1 TYPE-C GEN2
Waga:
3.00
W kryterium WBUDOWANE W OBUDOWĘ DODATKOWE ZŁĄCZE USB 3.1 TYPE-C GEN2 Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający oceni oferty w kryterium WBUDOWANE W OBUDOWĘ DODATKOWE ZŁĄCZE USB 3.1 TYPE-C GEN2 w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał WBUDOWANE W OBUDOWĘ DODATKOWE ZŁĄCZE USB 3.1 TYPE-C GEN2, to GEN2 = 3 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał WBUDOWANEGO W OBUDOWĘ DODATKOWEGO ZŁĄCZA USB 3.1 TYPE-C GEN2, to GEN2 = 0 pkt.
1.6
WBUDOWANE W OBUDOWĘ MINIMUM 4 WOLNE ZŁĄCZA USB TYPU A
Waga:
3.00
W kryterium WBUDOWANE W OBUDOWĘ MINIMUM 4 WOLNE ZŁĄCZA USB TYPU A. Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający wymaga aby klawiatura i mysz były podłączone do osobnych portów USB. Zamawiający oceni oferty w kryterium WBUDOWANE W OBUDOWĘ MINIMUM 4 WOLNE ZŁĄCZA USB TYPU A w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowany komputer będzie posiadał WBUDOWANE W OBUDOWĘ MINIMUM 4 WOLNE ZŁĄCZA USB TYPU A, to U = 3 pkt, jeżeli zaoferowany komputer nie będzie posiadał WBUDOWANE W OBUDOWĘ MINIMUM 4 WOLNYCH ZŁĄCZ USB TYPU A, to U = 0 pkt.