Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-2360/PN/1/19
Nazwa Postępowania
Obsługa materiałowo-serwisowa urządzeń drukujących i kopertujących w Centrum Obsługi Druku w Raciborzu
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest obsługa materiałowo-serwisowa urządzeń drukujących i kopertujących w Centrum Obsługi Druku w Raciborzu.Wykonywanie przez okres 12 miesięcy (lub do osiągnięcia całkowitej wartości umowy) obsługi serwisowo-materiałowej następujących urządzeń: - urządzenia kopertujące Pitney Bowes DI 950e - 2 sztuki; - urządzenia drukujące Xerox D110 - 2 sztuki.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Usługi
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
50310000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn biurowych
Data ogłoszenia
22-08-2019
Termin składania ofert
10-09-2019 12:00:00
Termin otwarcia ofert
10-09-2019 12:15:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na obsłudze materiałowo – serwisowej urządzeń drukujących oraz kopertujących o wartości usługi minimum: 150.000,00 zł brutto, okres wykonywania usługi co najmniej 5 miesięcy (lub od co najmniej 5 miesięcy), usługa świadczona na podstawie odrębnej umowy
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Kryteria oceny ofert
1.2
cena
Waga:
60.00
1.1
Czas naprawy lub wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych
Waga:
40.00
Zamawiający przyzna 40 punktów jeżeli Wykonawca zaoferuje skrócenie terminu czasu naprawy lub wymiany zużytych materiałów eksploatacyjnych do 24 godzin od momentu zgłoszenia. Zamawiający nie będzie przyznawał dodatkowych punktów za krótszy termin. Zaoferowany czas na usunięcie awarii w działaniu systemu nie może być dłuższy niż 72 godziny od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego.