Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP/INW/17/19
Nazwa Postępowania
Dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia RTG do prześwietlania bagażu na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia RTG do prześwietlania bagażu na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
589809-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
38581000-1 - Urządzenia do prześwietlania bagażu
Data ogłoszenia
26-08-2019
Termin składania ofert
06-09-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
06-09-2019 10:10:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Opis warunków znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Opis warunków znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Opis warunków znajduje się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Kryteria oceny ofert
1.1
Cena
Waga:
60.00
Cena
1.2
Okres udzielonej gwarancji (GU)
Waga:
20.00
Punkty w ramach kryterium okres gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane i uruchomione urządzenie RTG do prześwietlania bagażu na potrzeby Sądu Okręgowego w Warszawie zostaną przyznane według poniższego wzoru, na podstawie informacji zawartych w złożonych ofertach, które nie będą podlegały odrzuceniu: GU= GUi/GUmaxi x 100 x 20% GUi – okres gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane i uruchomione urządzenie RTG do prześwietlania bagażu, będące przedmiotem niniejszego postępowania określony w miesiącach wskazany w badanej ofercie, GUmaxi – najdłuższy okres gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane i uruchomione urządzenie RTG do prześwietlania bagażu, będące przedmiotem niniejszego postępowania określony w miesiącach, spośród wszystkich złożonych ofert, 20% – waga kryterium - okres gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane i uruchomione urządzenie RTG do prześwietlania bagażu, będące przedmiotem niniejszego postępowania. Wykonawca w ramach kryterium otrzyma maksymalnie 20 pkt. Minimalny ustalony przez zamawiającego okres gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane i uruchomione urządzenie RTG do prześwietlania bagażu, będące przedmiotem niniejszego postępowania wynosi 24 miesiące. Najdłuższy badany okres gwarancji zamawiający określa na 60 miesięcy – w tym wypadku oferta otrzyma maksymalną ilość punktów, tj. 20 pkt. Wykonawca może zaproponować dłuższy okres gwarancji, przy czym do oceny przyjęty zostanie okres 60 miesięcy. Nie dopuszcza się wskazania innego terminu niż wyrażonego w miesiącach. Zamawiający zastrzega, iż okres gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane i uruchomione urządzenie RTG do prześwietlania bagażu, będące przedmiotem niniejszego zamówienia musi być określony przez wykonawcę w oparciu o wyliczenie pełnych miesięcy. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje termin wyrażony inaczej niż liczbowo lub w niepełnych miesiącach, zamawiający jeśli będzie taka możliwość, dokona przeliczenia na pełne miesiące zaokrąglając do dołu okres gwarancji do pełnych miesięcy, a jeśli nie, przyjmie, że wykonawca zaoferował minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące, wówczas Wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt. W przypadku niewpisania przez wykonawcę w ofercie okresu gwarancji jakości na dostarczone, zamontowane i uruchomione urządzenie RTG do prześwietlania bagażu, będące przedmiotem niniejszego postępowania oraz gdy wykonawca w ofercie zaoferuje minimalny wymagany przez zamawiającego okres gwarancji jakości na zamontowane urządzenia i wykonaną instalację klimatyzacji, będące przedmiotem niniejszego postępowania, tj. 24 miesiące, wykonawca w niniejszym kryterium otrzyma 0 pkt.
1.3
Termin realizacji zamówienia (TR)
Waga:
20.00
Zamawiający w tym kryterium, będzie oceniał zaoferowany przez wykonawcę termin realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, żeby wykonawca zadeklarował w ofercie, w jakim czasie zrealizuje zamówienie: do 15 listopada 2019 r., do 29 listopada 2019 r., czy do 16 grudnia 2019 r. Punkty w niniejszym kryterium będą przyznawane następująco: - termin realizacji zamówienia do 16 grudnia 2019 r. – 0 pkt, - termin realizacji zamówienia do 29 listopada 2019 r. – 10 pkt, - termin realizacji zamówienia do 15 listopada 2019 r. – 20 pkt. W niniejszym kryterium nie dopuszcza się wskazania terminu w inny sposób, niż określony datą. W przypadku niezaznaczenia przez Wykonawcę jednego z zakresów określonych datą Zamawiający przyjmie, iż Wykonawca proponuje termin realizacji zamówienia do dnia 16 grudnia 2019 r. i przyzna Wykonawcy 0 pkt. W powyższym kryterium wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.
Informacje dodatkowe
1.1
Wizja lokalna
Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do dokonania wizji lokalnej miejsca użytkowania przedmiotu zamówienia (hol główny) przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie, która będzie miała miejsce w dniu 29.08.2019 r., o godzinie 11:30. Zebranie wszystkich zainteresowanych osób w pok. 550 (V piętro). Wizja zostanie przeprowadzona w obecności członków Komisji przetargowej.