Informacje ogólne
Numer Postępowania
ZP-INW-22-19
Nazwa Postępowania
Wykonanie instalacji klimatyzacji w skrzydłach A-J budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie wraz z przeprowadzeniem przeglądów w okresie udzielonej gwarancji
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji klimatyzacji w skrzydłach A-J budynku Sądu Okręgowego w Warszawie przy al. „Solidarności” 127 w Warszawie wraz z przeprowadzeniem przeglądów w okresie udzielonej gwarancji. 2) Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie: a) z postanowieniami projektu umowy, stanowiącego Załącznik Nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami tj.: - dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik Nr 1a do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, - warunkami decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Nr 130/N/2018 z dnia 30.11.2018 r., stanowiącymi Załącznik Nr 1b do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, - warunkami decyzji nr W/3263/2018 z dnia 25.10.2018 r. wydanymi przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, stanowiącymi Załącznik Nr 1c do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, - Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr W/2445/2018 z dnia 17.08.2018 r., stanowiącą Załącznik Nr 1c do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
Numer ogłoszenia
591261-N-2019
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
45213316-1 - Roboty instalacyjne związane z przejściami
Data ogłoszenia
30-08-2019
Termin składania ofert
23-09-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
23-09-2019 10:15:00
Powyżej progu unijnego
Nie
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Warunek został określony w siwz.
1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.3
Zdolność techniczna lub zawodowa
Warunek został określony w siwz.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
120 000,00
Kryteria oceny ofert
1.1
cena ofertowa za wykonanie instalacji i dostawę urządzeń
Waga:
50.00
1.2
okres udzielonej gwarancji
Waga:
35.00
1.3
cena ofertowa za jeden przegląd instalacji klimatyzacji w okresie udzielonej gwarancji
Waga:
10.00
1.4
czas wykonania naprawy w okresie udzielonej gwarancji
Waga:
5.00