Informacje ogólne
Numer Postępowania
Zp 2130-212/19
Nazwa Postępowania
Dostawa urządzeń wielofunkcyjnych na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych, nieużywanych, sprawnych technicznie i nieobciążonych prawami osób trzecich laserowych urządzeń wielofunkcyjnych A4 mono, A4 kolor oraz A3 kolor na rzecz sądów powszechnych z obszaru apelacji lubelskiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Ilość sprzętu do poszczególnych lokalizacji wraz z adresami dostaw zawiera Wykaz Odbiorców i Płatników stanowiący Załącznik Nr 2 do SIWZ. Istotne dla stron postanowienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ.
Tryb Postępowania
Przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia
Dostawy
Numer ogłoszenia
2019/S 168-410492
Waluta postępowania
PLN
Kod CPV
30121100-4 - Fotokopiarki
Data przekazania ogłoszenia o zamówieniu
28-08-2019
Data ogłoszenia
02-09-2019
Termin składania ofert
03-10-2019 10:00:00
Termin otwarcia ofert
03-10-2019 10:30:00
Powyżej progu unijnego
Tak
Podział zamówienia na części
Nie
Aukcja elektroniczna
Nie
Warunki udziału
1.1
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
1.2
Zdolność techniczna lub zawodowa
Doświadczenie zawodowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, wykonuje należycie dostawę urządzeń wielofunkcyjnych, rozumianą jako jedno zamówienie/umowa, obejmującą dostawę ww. sprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż 70 000 zł netto*. * Jeżeli wartość dostawy (umowy) wyrażona jest w innej walucie, dla potrzeb sprawdzenia spełniania warunku, podana wartość zostanie przeliczona według kursu średniego NBP z dnia przesłania do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
1.3
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Wadium
1
Wadium
Kwota wadium (PLN):
2 000,00
Kryteria oceny ofert
1.4
CENA
Waga:
50.00
CENA
1.3
CZYTNIK ZBLIŻENIOWY
Waga:
10.00
14.1.2. W kryterium CZYTNIK ZBLIŻENIOWY Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający wymaga żeby wszystkie zaoferowane drukarki, tj.: Laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 mono, Laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor, Laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor, posiadały CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE w standardzie Mifare Classic. Jeżeli co najmniej jedno urządzenie wielofunkcyjne nie będzie posiadało CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO Zamawiający przyzna w tym kryterium 0 pkt. Zamawiający oceni oferty w kryterium CZYTNIK ZBLIŻENIOWY w oparciu o następującą punktację: a) jeżeli wszystkie zaoferowane urządzenia wielofunkcyjne będą posiadały CZYTNIK ZBLIŻENIOWY, to CZ = 10 pkt, b) jeżeli zaoferowane urządzenia wielofunkcyjne nie będą posiadały CZYTNIKA ZBLIŻENIOWEGO, to CZ = 0 pkt.
1.2
GWARANCJA
Waga:
10.00
W kryterium GWARANCJA Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o: złożone w Lp. 15 w Formularzu porównawczym oraz w pkt I Formularzu oferty, oświadczenie Wykonawcy o oferowanym okresie gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące Zamawiający oceni oferty w kryterium GWARANCJA w oparciu o następującą punktację: jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 36 miesięcy, to G= 10 pkt, jeżeli okres GWARANCJI jest równy lub większy niż 24 miesiące i mniejszy od 36 miesięcy, to G=0 pkt. UWAGA! W przypadku, gdy Wykonawca: 1. wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące lub nie wskaże żadnego okresu gwarancji oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ, 2. wskaże w ofercie różne okresy gwarancji wtedy Zamawiający będzie brał pod uwagę najkrótszy z podanych okresów pod warunkiem niewystąpienia przesłanki z pkt 1, 2. okres gwarancji powinien być określony w pełnych miesiącach. W przypadku wskazania gwarancji w dniach – Zamawiający zaokrągla okres do miesięcy w dół, niezależnie od zasad matematycznego zaokrąglania liczb, przyjmując za miesiąc 30 dni.
1.1
SZYBKOŚĆ SKANERA A3
Waga:
10.00
W kryterium SZYBKOŚĆ SKANERA A3 Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy.Minimalna SZYBKOŚĆ SKANERA A3 to 80 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym i kolorowym Zamawiający oceni oferty w kryterium SZYBKOŚĆ SKANERA A3 w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowane Laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor będzie posiadało SZYBKOŚĆ SKANERA A3 równą lub większą niż 220 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym i kolorowym to SA3 = 10 pkt, jeżeli zaoferowane Laserowe urządzenia wielofunkcyjne A3 kolor będzie posiadało SZYBKOŚĆ SKANERA A3 mniejszą niż 220 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym i kolorowym i równą lub większą niż 150 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym i kolorowym, to SA3 = 5 pkt, jeżeli zaoferowane Laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor będzie posiadało SZYBKOŚĆ SKANERA A3 mniejszą niż 150 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym i kolorowym i równą lub większą niż 80 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym i kolorowym, to SA3 = 0 pkt.
1.5
SZYBKOŚĆ SKANERA A4
Waga:
10.00
W kryterium SZYBKOŚĆ SKANERA A4 Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Minimalna SZYBKOŚĆ SKANERA A4 to 50 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym Zamawiający oceni oferty w kryterium SZYBKOŚĆ SKANERA A4 w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowane Laserowe urządzenia wielofunkcyjne A4 mono będą posiadały SZYBKOŚĆ SKANERA A4 równą lub większą niż 100 stron lub obrazów na minutę formatu A4 na to SA4 = 10 pkt, jeżeli zaoferowane Laserowe urządzenia wielofunkcyjne A4 mono będą posiadały SZYBKOŚĆ SKANERA A4 mniejszą niż 100 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym i równą lub większą niż 75 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym, to SA4 = 5 pkt, jeżeli zaoferowane Laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 mono będą posiadały SZYBKOŚĆ SKANERA A4 mniejszą niż 75 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym i równą lub większą niż 50 stron lub obrazów na minutę formatu A4 w trybie czarno-białym, to SA4 = 0 pkt.
1.7
PRĘDKOŚĆ WYDRUKU
Waga:
5.00
W kryterium PRĘDKOŚĆ WYDRUKU Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający będzie oceniał PRĘDKOŚĆ WYDRUKU strony A4 Laserowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor. Minimalna PRĘDKOŚĆ WYDRUKU to 25 stron na minutę formatu A4 w trybie mono i kolor Zamawiający oceni oferty w kryterium PRĘDKOŚĆ WYDRUKU w oparciu o następującą punktację: jeżeli PRĘDKOŚĆ WYDRUKU zaoferowanego Laserowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor jest równa lub większa niż 30 stron na minutę formatu A4 w trybie mono i kolor, to PW = 5 pkt, jeżeli PRĘDKOŚĆ WYDRUKU zaoferowanego Laserowego urządzenia wielofunkcyjnego A3 kolor jest równa lub większa niż 25 stron na minutę formatu A4 w trybie mono i kolor i mniejsza niż 30 stron na minutę formatu A4 w trybie mono i kolor, to PW = 0 pkt.
1.6
WBUDOWANA W URZĄDZENIE FUNKCJONALNOŚĆ ROZPOZNAWANIA TEKSTU (OCR) BEZ LIMITU ZESKANOWANYCH STRON
Waga:
5.00
14.1.6. W kryterium WBUDOWANA W URZĄDZENIE FUNKCJONALNOŚĆ ROZPOZNAWANIA TEKSTU (OCR) BEZ LIMITU ZESKANOWANYCH STRON Zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o stanowiące treść oferty - złożone przez Wykonawcę karty katalogowe, specyfikacje techniczne lub inne dokumenty producenta lub autoryzowanego przedstawiciela na Polskę, oferowanych urządzeń oraz Formularz porównawczy. Zamawiający wymaga minimum konwersji do przeszukiwanego PDF oraz formatu rtf lub doc lub docx. Zamawiający oceni oferty w kryterium WBUDOWANA W URZĄDZENIE FUNKCJONALNOŚĆ ROZPOZNAWANIA TEKSTU (OCR) BEZ LIMITU ZESKANOWANYCH STRON w oparciu o następującą punktację: jeżeli zaoferowane Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor będzie posiadało WBUDOWANĄ W URZĄDZENIE FUNKCJONALNOŚĆ ROZPOZNAWANIA TEKSTU (OCR) BEZ LIMITU ZESKANOWANYCH STRON, to OCR = 5 pkt, jeżeli zaoferowane Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor nie będzie posiadało WBUDOWANEJ W URZĄDZENIE FUNKCJONALNOŚCI ROZPOZNAWANIA TEKSTU (OCR) BEZ LIMITU ZESKANOWANYCH STRON, to OCR = 0 pkt.